Regulamin Plebiscytu „Najlepszy Sołtys Powiatu Trzebnickiego – 2012”

Art. 1. ORGANIZATOR

Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizatorem Plebiscytu jest NOWa gazeta trzebnicka, której wydawcą jest Agencja Reklamowa „NOWA” s.c., Paweł Czapla, Daniel Długosz, 55-100 Trzebnica ul. św. Jadwigi 7, NIP 915-12-18-776

 

Art. 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Udział w Plebiscycie mogą wziąć osoby które:

a. oddadzą głos w Plebiscycie;

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt będzie trwał:

I etap: 10.04.2012 do 29.06.2012r. – głosowanie na wszystkich sołtysów z powiatu trzebnickiego w celu wyłonienia finałowej 30-stki.

II etap: 03.07.2012 do 09.10.2012 r. – prezentacja kandydatów i głosowanie na zwycięzcę spośród finalistów.

2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi podczas finału plebiscytu .

 

Art. 4. ZASADY PLEBISCYTU

1. I etap plebiscytu:

a) w numerze 15 (804) NOWej gazety trzebnickiej w dniu 10.04.2012 podane zostaną nazwiska wszystkich sołtysów z powiatu trzebnickiego

b) każdemu sołtysowi zostanie przydzielony numer porządkowy

c) głosowanie na sołtysów, którzy przejdą do finałowej 30-stki:

– dostarczając osobiście lub wysłać pocztą wypełnione kupony konkursowe, publikowane na łamach NOWej gazety trzebnickiej (ul. św. Jadwigi 7, 55-100 Trzebnica)

– wrzucając kupony konkursowe do urn znajdujących się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Trzebnicy ul. Prusicka 1

– wrzucając kupony konkursowe do urn znajdujących się w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Trzebnicy ul. Milicka 23

– wysyłając sms pod numer 7260 o treści SOLTYS.numer kandydata. Koszt jednego sms-a wynosi 2,46 zł z VAT

f) jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów lub kuponów

 

2. II etap konkursu:

a) w numerze NOWej gazety trzebnickiej w dniu 03.07.2012 nastąpi prezentacja opisowa i

fotograficzna wyłonionej finałowej 30-tki. W lipcu przedstawimy wszystkie sylwetki kandydatów zgłoszonych do II etapu Plebiscytu.

b) od 03.07. 2012 r. do 09.10.2012 głosowanie na „Najlepszego Sołtysa Powiatu Trzebnickiego 2012r.” spośród finałowej 30-tki

c) każdemu kandydatowi zostanie przydzielony numer porządkowy

d) zasady głosowania na „Najlepszego Sołtysa Powiatu Trzebnickiego 2012r”:

– dostarczając osobiście lub wysłać pocztą kupony konkursowe publikowane na łamach NOWej gazety trzebnickiej (ul. św. Jadwigi 7, 55-100 Trzebnica)

– wrzucając kupony konkursowe do urn znajdujących się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Trzebnicy ul. Prusicka 1

– wrzucając kupony konkursowe do urn znajdujących się w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Trzebnicy ul. Milicka 23

– wysyłając sms pon numer 7260 o treści: SOLTYS.numer kandydata. Koszt jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.

e) jedna osoba może wysłać dowolną liczbę kuponów i sms-ów

 

Art. 5 NAGRODY

1. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie kandydat, który otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y i kupony konkursowe).

2. Nagrodą dla „Najlepszego Sołtysa Powiatu Trzebnickiego 2012r.” będzie laptop ufundowany przez naszego sponsora Bank Spółdzielczy z siedzibą w Trzebnicy.

3. Zwycięzca plebiscytu na najlepszego sołtysa jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność osoby, która otrzymała w następnej kolejności największą liczbę głosów.

4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej

równowartości w pieniądzu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

6. Nagrodą dla wsi, kierowanej przez najlepszego sołtysa będzie nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, ufundowana przez sponsora Bank Spółdzielczy z siedzibą w Trzebnicy, którą należy wydatkować na potrzeby danego sołectwa.

7. 10 sołtysów, którzy w Plebiscycie otrzymają największą ilość głosów, w nagrodę otrzymają kosze upominkowe ekskluzywnych wyrobów wędliniarskich, ufundowane przez firmę Tarczyński S.A.

 

Regulamin konkursu i nagrody dla głosujących w Plebiscycie na „Najlepszego

Sołtysa Powiatu Trzebnickiego 2012r.”

 

§1

Konkurs o nagrody dla głosujących w Plebiscycie na „Najlepszego Sołtysa Powiatu Trzebnickiego 2012r.”, służy promowaniu plebiscytu dostępnego na łamach NOWej gazety trzebnickiej

 

§2

Organizatorem Plebiscytu jest NOWa gazeta trzebnicka, której wydawcą jest Agencja

Reklamowa „NOWA” s.c., Paweł Czapla, Daniel Długosz, 55-100 Trzebnica ul. św. Jadwigi 7, NIP 915-12-18-776 (zwana dalej Organizatorem).

 

§3

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności

prawnych.

 

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji

i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub

powinowactwa).

 

§4

Plebiscyt rozpoczyna się dnia 10.04.2012r. i trwać będzie do 15.10.2012 r.

 

§5

W celu wzięcia udziału w Plebiscycie należy :

a) dostarczyć osobiście lub listownie kupon na adres redakcji NOWej gazety trzebnickiej, ul.

św. Jadwigi 7, 55-100 Trzebnica

b) wrzucić kupon do urny znajdującej się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Trzebnicy ul. Prusicka 1

c) wrzucić kupon do urny znajdującej się w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Trzebnicy ul. Milicka 23

Za formularze wypełnione w sposób prawidłowy będą uważane wyłącznie te, w których czytelnie wypełniono część informacyjną o Uczestniku, na którą składają się:

imię i nazwisko,

adres (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

numer telefonu Uczestnika,

 

d) wysyłać SMS pod numer tel. 7260, w treści wpisując SOLTYS.numer kandydata. Koszt jednego SMS-a wynosi 2,46 z VAT.

 

§6

 

Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda rzeczowa o wartości 800 zł. ufundowana przez sponsora, market budowlany Bricomarche w Trzebnicy- otrzyma ją osoba, która zostanie wylosowana przez członków kapituły spośród wszystkich osób głosujących na kuponach

b) nagroda rzeczowa o wartości 800 zł. ufundowana przez sponsora, market budowlany Bricomarche w Trzebnicy – otrzyma ją osoba, która zostanie wylosowana przez członków kapituły spośród wszystkich nadsyłających sms-y

 

§7

 

Dokładny termin i miejsce odbioru Nagrody zostaną uzgodnione przez Organizatora ze Zwycięzcą.

Przekazania nagrody Zwycięzcy dokona Organizator.

Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody.

Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora.

Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

§8

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§9

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają

charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w siedzibie NOWej gazety trzebnickiej lub na stronie internetowej www.nowagazeta.pl. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego

Regulaminu.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.

Zgłoszenia do Plebiscytu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

 

Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług

telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe

dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do

numeru dostępowego do serwisu.

 

W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą: Daniel Długosz redaktor naczelny NOWej gazety trzebnickiej, Ryszard Cymerman, kierownik biura powiatowego ARiMR w Trzebnicy oraz Arkadiusz Poprawa wicestarosta powiatu trzebnickiego.Regulamin plebiscytu „Najlepszy Sołtys Powiatu Trzebnickiego – 2012”