Plebiscyt SPORTOWY 2015

 

plebiscyt_str1

plebiscyt_jedynka

plebiscyt2

 

REGULAMIN KONKURSU „Plebiscyt Sportowy 2015” (dalej jako „REGULAMIN”)

I Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie „Plebiscyt Sportowy 2015” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Celem Konkursu jest promocja sportu w powiecie trzebnickim.
 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
 4. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.nowagazeta.pl.

II Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa NOWA s.c. w Trzebnicy przy ul. Armii Krajowej 2b (zwany dalej „Organizatorem”).

III Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie powiatu trzebnickiego.
 2. Konkurs trwa od 26 października 2015r. od godziny 06:00 do dnia 31 stycznia 2016r. do godziny 23:59.
 3. Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.nowagazeta.pl
 4. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: anna.chronowska@nowagazeta.pl lub nadia.kosmowska@nowagazeta.pl.

IV Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla drużyn sportowych z powiatu trzebnickiego, dla trenerów opiekujących się drużynami oraz dla zawodników.
 2. Uczestnicy konkursu mogą zostać zgłaszani tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego, który publikowany jest w Nowej gazecie trzebnickiej w następujących dniach: 29 października oraz 5, 12, 19 listopada 2015 roku.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

V Zgłoszenie i warunki uczestnictwa w Konkursie

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym wraz ze zdjęciem (w formiacie .jpg).
 2. Zgłoszenie drużny, trenera lub zawodnika wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciem i dostarczenie go osobiście, pocztą do Agencji Reklamowa NOWa s.c. przy ul. Armii Krajowej 2b w Trzebnicy.
 3. Zgłoszenia mogą być także podsyłane drogą elektroniczną pod adres: redakcja@nowagazeta.pl. Formularz zgłoszeniowy w formie skanu. Zdjęcie w formie elektronicznej.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń to piątek 20 listopad 2015 godzina 16:00.

VI Przebieg Konkursu

 1. Zgłoszone drużyny, trenerzy oraz zawodnicy mają szanse zaprezentować się na portalu nowagazeta.pl za pomocą zdjęcia oraz tekstu max do 2000 tysięcy znaków.
 2. Prezentacja będzie dostępna stale wraz w przypisanym indywidualnym numerem.
 3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie nowagazeta.pl w dniu 26 listopada i od tego dnia będzie można głosować na wybraną drużynę, terenera, bądź zawodnika.
 4. Głosowanie będzie odbywać się za pomocą smsów oraz kuponów publikowanych w Nowej gazecie trzebnickiej.
 5. Każdy dostarczony kupon, wycięty z Nowej gazety trzebnickiej to 10 PKT
 6. Każdy nadesłany sms z numerem wskazującym daną drużynę, trenera lub zawodnika będzie punktowany wg następującej tabeli

SMS – o wartości 1,23 (z Vat) – 1 PKT

SMS – o wartości 2,46 (z Vat) – 3 PKT

SMS – o wartości 3,69 (z Vat) – 5 PKT

 1. W każdej z kategorii jest 1 nagroda główna przyznawana ze względu na największą ilość punktów, uzyskanych z sumy punktów z kuponów i sms-ów.

VII  Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 18.02.2016 roku.
 2. Ogłoszenie zwycięzców zostanie opublikowane na portalu nowagazeta.pl oraz w Nowej gazecie trzebnickiej.

VIII Skargi związane z organizacją i przebiegiem Konkursu

 1. Uczestnik ma prawo do wniesienia pisemnej skargi w kwestiach związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu do dnia 07 lutego 2016 roku. Skargi wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Skargi mogą być złożone tylko i wyłącznie w formie pisemnej do biura Organizatora konkursu znajdującego się pod adresem: ul. Armii Krajowej 2b, 55- 100 Trzebnica, z dopiskiem „Plebiscyt Sportowy 2015”.
 3. Skarga powinna zawierać dane skarżącego, wskazanie naruszenia prawa wraz uzasadnieniem oraz określenie rozstrzygnięcia jakiego domaga się skarżący.
 4. Organizator konkursu rozpozna skargę w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania
  i powiadomi skarżącego o swoim rozstrzygnięciu listem poleconym wysłanym na adres podany w skardze.

IX  Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest jego Organizator.
 2. Dane osobowe gromadzone w ramach Konkursu mogą być zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla potrzeb organizacji niniejszego Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Organizatora oraz ich ewentualnej korekty.
 5. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

X Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.  
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, który działa sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 5. Wynik niniejszego Konkursu nie zależy od czynnika losowego, w szczególności Konkurs ten nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 listopada 2015 r.

Organizator Konkursu