Jaki jest stan gminy? Możesz zabrać głos w dyskusji.

340

Już dziś, 27 czerwca o godz. 17 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Warto na nią przyjść lub obejrzeć relację w internecie, ponieważ omawiany będzie Raport o stanie gminy, a radni zagłosują nad wotum zaufania dla burmistrza. Co jeszcze znajduje się w porządku obrad?

Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl., przewodnicząca Rady Miejskiej informuje, że na dzień  27 czerwca na godz.17  została zwołana X Sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego.

W programie sesji znalazły się między innymi: informacje burmistrza, informacja o stanie mienia komunalnego gminy, rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Oborniki Śląskie za 2018 rok wraz z debatą. Radni zagłosują nad uchwałami: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2018 rok. Odczytane zostaną także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. W planie sesji jest także głosowanie nad zmiana budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, nad uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki ŚląskieA także w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Radni nadadzą także nazwy ulicom w miejscowościach: Kotowice, Niziny, Rościsławice i powołają zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników.

Jak czytamy na stronie UM, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here