Skontrolują, czym palisz w piecu

705
Palenie śmieciami jest zabronione

Burmistrz Robert Lewandowski podpisał rozporządzenie „w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów oraz paliw niedopuszczalnych do spalania w paleniskach domowych położonych na terenie Gminy Żmigród”.

Robert Lewandowski

Jest to dokument
z dnia 15 stycznia 2019

Kiedy kontrole będą wykonywane?

+ W razie zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców.

+ Po własnych obserwacjach pracowników urzędu.

+ Przy braku odbioru odpadów zbieranych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

+ W przypadku innych zdarzeń uzasadniających podejrzenie spalania odpadów lub niedopuszczalnych paliw.

Kontrole wykonywane są w obecności kontrolowanego właściciela (użytkownika, najemcy, dzierżawcy nieruchomości lub dorosłego domownika), a podmiot zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli. W sytuacji, gdy właściciel posesji lub dorosły domownik odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy na miejsce, wzywana jest policja.

Co kontrolerzy będą sprawdzać?

+ Barwę dymu,

+ Zawartość pieca, materiały przygotowane do spalenia oraz popiół.

+ W przypadku stwierdzenia, że w piecu (kotle, kominku , itp.) lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.

+ Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału.

Po kontroli zostanie sporządzony protokół, w którym mogą
znaleźć się zalecenia

11 KOMENTARZY

   • Bzura – rzeka na Nizinach Środkowopolskich, lewy dopływ Wisły o długości 166 km. Większa część jej biegu znajduje się wzdłuż północnego skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu wynosi 4,5 m. Źródła znajdują się na wysokości 238 m n.p.m. w granicach Łodzi, a ujście do Wisły na wysokości 60 m n.p.m. Jest to typowa rzeka nizinna – Wikipedia

 1. Artykuł 50. konstytucji 🙂 Należy pamiętać, że przeszukanie naszego mieszkania, przedmiotów bądź nas samych może nastąpić jedynie na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora.Dokonujący przeszukania policjant lub prokurator są zobowiązani okazać nam takie postanowienie przed przystąpieniem do czynności. Można przeszukać mieszkanie na zlecenie przełożonych ale nadal potem trzeba dostarczyć nakaz sądowy 🙂 Można powołać świadków przeszukania do czego mają prawo obie strony 🙂
  —————–
  Uchwała radnych nie stoi ponad Konstytucją.

  • „…wojewódzki inspektorat ochrony środowiska: Art.379.1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.2.Organy, o których mowa w ust.1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.3.Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:1)wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22–na pozostały teren;2)przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;3)żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;4)żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
   Nadto kodeks karny art 225 § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3…”

 2. Ciekawe, przecież to podobno w Prutitach sortuje się śmieci na 2 frakcje. Te co się pali w piecu, i te co się wywozi do lasu.

 3. I o ile możesz nie wpuścić Straży Miejskiej lub odmówić przyjęcia mandatu, o tyle Straż Miejska jak i Policja może skierować sprawę do sądu. A sąd na podstawie przedstawionych dowodów może nałożyć karę w wysokości do 5000. W komentarzach do takich informacji zawsze zadziwia mnie fakt, że problemem jest to, że mogą wtargnąć na moją posesję z kontrolą, a nie to, że dzięki sąsiadowi hoduję w mózgu raka. Rozumiem, że mój dom jest moją twierdzą, ale nie rozumiem dlaczego moje dzieci mają umierać, przez sąsiada – imbecyla. Czy gdyby taki delikwent codziennie rano i wieczorem walił ze sztucera w ściany Twojego domu, też bronił byś jego prawa ochrony miru domowego?

 4. wo ochrony środowiska: Art.379.1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.2.Organy, o których mowa w ust.1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.3.Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:1)wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22–na pozostały teren;2)przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;3)żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;4)żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
  Nadto kodeks karny art 225 § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here