Regulamin głosowania SMS „Best of the Best”

105
@pixabay.com

Regulamin głosowania SMS na osobę w plebiscycie „Best of the Best”

  • 1
    Postanowienia ogólne.

Organizatorem głosowania SMS zwanym dalej „głosowaniem”,  jest Agencja Reklamowa „NOWa” S.C. Daniel Długosz, Klaudia Jarzyna, wydawca tygodnika lokalnego „NOWa gazeta trzebnicka” oraz Urząd Miejski w Żmigrodzie zwani dalej „organizatorem”.

Siedziba Organizatora zwana dalej „siedzibą” mieści się w Trzebnicy, przy ulicy Armii Krajowej 2 B.

Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę głosowania.

Głosowanie trwa od dnia 08.01.2019 od godz. 18:00 do 24.01.2019 do godz. 14:00

Celem głosowania jest wyłonienie laureata, spośród udostępnionych przez organizatora, który otrzyma największą liczbę SMS i tym samym zdobędzie nagrodę publiczności tytuł „Best of the best”. Zwycięzca zostanie wyróżniony podczas Balu Smoka w Żmigrodzie.

Głosowanie „Best of the Best” jest prowadzone przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Całkowity dochód uzyskany z głosowania SMS przekazany zostanie na zbiórkę charytatywną, organizowaną w ramach balu.

  • 2
    Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

Udział w konkursie polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści BEST.X pod numer 7248, gdzie X oznacza numer porządkowy DANEJ OSOBY.

Koszt SMS to 2,00 zł plus VAT.

Lista laureatów z numerami będzie publikowana co tydzień na łamach NOWej gazety trzebnickiej oraz na portalu www.nowagazeta.pl

Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Gazecie oraz na Portalu, a jego wielkość nie jest zależna od operatora sieci telefonii komórkowej.

Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w głosowaniu.

Zgłoszenia są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Organizatora.

Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w głosowaniu.

Zwycięzcą głosowania SMS „Best of the best” zostanie osoba, na którą nadesłana zostanie największe liczba SMS.

  • 3
    Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu głosowania mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania głosowania, jednakże nie później niż w terminie do 25.01.2019 do godz. 12. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 25.01.2019 do godz. 16.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie.

Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

  • 4 Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników głosowania jest „Agencja Reklamowa Nowa S.C.”.

Uczestnik głosowania wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji głosowania. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Biorąc udział w głosowaniu Uczestnik, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady głosowania SMS zawarte w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w głosowaniu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia SMS-owe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o innych złych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci  komórkowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których uczestnicy przesyłają SMS.

Biorący udział w głosowaniu Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom tego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

Regulamin głosowania SMS jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Organizatora oraz na jego witrynie www.nowagazeta.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad głosowani i treści Regulaminu w trakcie jego trwania.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here