Marszałek Cezary Przybylski podsumowuje prace nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

71
- Jesteśmy zdecydowani przejąć te linie. Chcemy je wyremontować i ponownie wykorzystać – podkreśla marszałek Cezary Przybylski

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jest efektem wielomiesięcznych prac. Konsultacje społeczne zapisów Strategii były prowadzone na terenie całego Dolnego Śląska. W szerokiej debacie publicznej podczas licznych spotkań wzięli udział dolnośląscy parlamentarzyści, radni województwa, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz administracji rządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, świata kultury, stowarzyszeń i ruchów społecznych, a także indywidualni mieszkańcy województwa.

– Nowa Strategia Rozwoju Dolnego Śląska odpowiada na podstawowe wyzwania polityki spójności Unii Europejskiej, tj. z jednej strony wskazuje na konieczność wzmacniania już istniejących przewag konkurencyjnych opartych o nowoczesny przemysł i potencjał badawczo-rozwojowy ośrodków naukowych w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej, z drugiej zaś koncentruje się na wyrównywaniu szans rozwojowych pozostałych terytoriów w oparciu o obszary funkcjonalne największych miast – Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzychamówił podczas konferencji marszałek Cezary Przybylski.

Strategia 2030 to już czwarta edycja Strategii Rozwoju naszego regionu. Dokument nawiązując do poprzednich strategii i doświadczeń z ich realizacji, zapewnia ciągłość procesu planowania strategicznego, a jednocześnie uwzględnia dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz nowe wyzwania, przed którymi stoi nasz region.

– Najważniejsze założenia prac przy Strategii Rozwoju Województwa 2030 to spełnianie oczekiwań społecznych wobec samorządowych władz regionalnych, które będą ją wdrażać, aby zapewnić harmonijny rozwój regionu wysoką jakość życia Dolnoślązaków – podsumował swoje wystąpienie marszałek Cezary Przybylski.

(SZ)

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here