Jak działają fundusze akcji i od czego zależy ich zyskowność?

108

Fundusze akcji bywają określane agresywnymi. Wiele osób boi się ryzyka, które jest z nimi związane, często nie do końca znając zasady, które nimi rządzą. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych instrumentach, czytaj dalej!

Czym jest fundusz akcji?

To jedne z najbardziej dynamicznych instrumentów finansowych. Zaliczamy do nich te fundusze, w których ponad 50% portfela stanowią akcje spółek notowanych na polskiej lub zagranicznej giełdzie. W takim portfelu znaleźć się mogą jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa lokujące na rynkach akcji. Pozostałe aktywa są lokowane w dłużnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku pieniężnego.

Kiedy zysk, a kiedy strata?

Te fundusze są wysoko skorelowane z kondycją giełdy. To z powodu wysokiego udziału akcji w portfelu. Oznacza to, że jeśli giełda przeżywa hossę, zyski rosną bardzo szybko. Za to w czasie bessy właściciel odnotuje automatycznie straty, których wielkość będzie miała odzwierciedlenie w głębokości spadku na parkiecie.

Czy wszystkie fundusze akcji są agresywne?

Co do zasady – tak. Jednak ryzyko w poszczególnych przypadkach różni się od siebie diametralnie. Zależy od przyjętej strategii zarządzającego funduszem. Niektórzy preferują inwestycje zachowawcze, z umiarkowanym zyskiem, ale z mniejszym prawdopodobieństwem wysokich strat. Inni wybierając zachowania bardziej zdecydowane, inwestując z dużym ryzykiem, inwestując w spółki młode, które mogą przynieść ogromne zyski, ale i równie wysokie straty.

Co może zmniejszyć ryzyko inwestycyjne?

Zarządzający funduszem są zobowiązani prawnie do lokowania środków w akcje co najmniej kilkunastu spółek. Dzięki takiej dywersyfikacji, ryzyko dużej straty jest mniejsze, nawet jeśli jedna lub kilka spółek portfela odnotowuje znaczące spadki.

Dodatkowo warto sprawdzić, jakiej wielkości są spółki w portfelu. Jeśli zawiera akcje spółek dużych, w przypadku bessy ich wartość spada wolniej, niż firm wchodzących na rynek, małych lub średnich.

Co jest źródłem dochodu funduszy akcji?

  • wzrosty cen papierów wartościowych,
  • dywidendy,
  • odsetki od dłużnych papierów wartościowych,
  • dochody ze sprzedanych praw poboru,
  • odsetki od lokat bankowych
  • dochody z innych instrumentów finansowych.

Nota prawna

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Materiał ma charakter reklamowy i jest sponsorowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje dotyczące treści artykułu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych. Prezentowane wyniki (sub)funduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta uzależniona jest od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz wysokości opłaty poniesionej przez Klienta przy nabyciu. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na specyfikę lokat (sub)funduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (sub)funduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie TFI Allianz Polska S.A, u wybranych dystrybutorów oraz na stronach www.allianz.pl/tfi.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here