ODZIEŻ ROBOCZA – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

172

W zależności od specyfiki zawodu, pracodawca sam określa, jak często pracownik dostanie nową odzież oraz buty. Nota dotycząca częstotliwości tej wymiany znajduje się w regulaminie miejsca pracy. Również osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie BHP w zakładzie posiada informacje na temat obowiązków pracodawcy.

JAK CZĘSTO PRZYSŁUGUJE ODZIEŻ ROBOCZA?

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej. W jakich wypadkach i z jaką częstotliwością?

W zależności od specyfiki zawodu, pracodawca sam określa, jak często pracownik dostanie nową odzież oraz buty. Nota dotycząca częstotliwości tej wymiany znajduje się w regulaminie miejsca pracy. Również osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie BHP w zakładzie posiada informacje na temat obowiązków pracodawcy.

ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCY

Art. 2377 §1 Kodeksu pracy jasno definiuje zobowiązania pracodawcy względem zatrudnionego. Określa on, że pracodawca zobowiązany jest do zaopatrzenia pracownika w odpowiedni komplet odzieży roboczej w dwóch wypadkach. Pierwszym jest (1) ryzyko zniszczenia bądź znacznego zabrudzenia odzieży osobistej pracującego, drugim wymogiem są (2) restrykcje BHP, sanitarne i technologiczne stanowiska pracy. Jeśli sam nie jest w stanie zapewnić tego zatrudnionemu, zleca to zadanie pracownikowi w zamian za ekwiwalent finansowy. Oprócz samej odzieży pracodawca jest zobowiązany do dbania o konserwację, oczyszczanie i reparację zapewnionego ubioru.

WŁASNA ODZIEŻ

Prawo przewiduje możliwość pracowania we własnej odzieży, jednak nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za uszkodzenia ubrania poniesione w trakcie pracy. Aby otrzymać zwrot za poniesione szkody, należy uprzednio upewnić się, że regulamin wewnętrzny zakładu pozwala na swobodę w zakresie wyboru odzieży, czy butów roboczych. Kolejno należy poinformować pracodawcę o podjętej decyzji korzystania z osobistego ubioru.

JAK WYLICZYĆ EKWIWALENT ZA ODZIEŻ ROBOCZĄ?

W wypadku kiedy pracodawca powierza odpowiedzialność zaopatrzenia się w odzież roboczą, trzeba określić wysokość ekwiwalentu. Kwota zwrócona powinna być równa kosztom poniesionym podczas zakupu samodzielnie zakupionego sprzętu. Warto zwrócić uwagę na półkę cenową, ponieważ firmy często określają limity kwotowe, w jakich mają się mieścić nowe produkty.

EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ

Często przy zakładach pracy znajdują się pralnie dla zatrudnionych. Jeśli jednak pracodawca powierza pracownikowi zadanie dbania o zapewnioną odzież, ten musi wyliczyć koszty poniesione w wyniku prania. Pracownik musi określić koszt jednokrotnego prania, bądź uśrednić okresowe wydatki na podstawie ilości wykonanych prań w danym przedziale czasowym.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here