Jak zdobyć licencję pilota turystycznego?

71
Licencja pilota turystycznego PPL(A) jest jedną z najpopularniejszych licencji pozwalających na wykonywanie lotów statkami powietrznymi. Najczęściej też to właśnie o tę licencję pytają młodzi adepci lotnictwa, zafascynowani możliwością samodzielnego wykonywania lotów helikopterem, śmigłowcem oraz innego rodzaju maszynami przeznaczonymi do podróżowania w powietrzu.

Kierowane do organizatorów szkoleń pytania zazwyczaj obejmują kwestie związane z tym, do czego dokładnie uprawnia dany typ licencji pilota, jakie wymogi należy spełnić, aby móc ubiegać się o licencję, a także jak wygląda samo szkolenie poprzedzające egzaminy. Często poruszaną kwestią jest także wysokość opłat, jakie pobierane są przez poszczególne ośrodki szkoleniowe za udział kursanta w szkoleniu.

Licencja typu PPL(A) – licencja pilota turystycznego uprawnia do wykonywania lotów powietrznych na samolotach jednosilnikowych, których dopuszczalna masa startowa nie przekracza 5700 kilogramów. Uzyskanie licencji pozwala na wykonywanie lotów, w trakcie których na pokładzie statku powietrznego przebywać będą pasażerowie (w liczbie dopuszczalnej w zależności do rodzaju samolotu lub śmigłowca), obejmujących – co do zasady – terytorium całej Europy.

Licencja ta jest także uznawana przez wiele krajów, które nie należą do struktur członkowskich Unii Europejskiej. Podstawowym wymogiem stawianym kandydatowi na pilota jest ukończenie odpowiedniego wieku. Wynosi od dla tego rodzaju licencji 17 lat, przy czym dopuszcza się rozpoczęcie szkolenia przed ukończeniem tego wieku, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwszy samodzielny wylot uczeń-pilot może przeprowadzić dopiero po ukończeniu 16 roku życia. Kandydat na pilota posiadać musi ponadto ważne orzeczenie lekarskie (lotniczo-lekarskie) klasy drugiej, a nadto legitymować się minimalnym wykształceniem gimnazjalnym (lub równorzędnym). Badania lekarskie wykonać można w różnych ośrodkach badań lotniczych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Szkolenie na pilota składa się z dwóch części. Pierwsza – nazywana szkoleniem teoretycznym – obejmuje 100 godzin wykładów z zakresu lotnictwa, prowadzonych przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Przybierać może ona postać zajęć grupowych lub indywidualnych, w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Drugą częścią szkolenia są zajęcia praktyczne, realizowane dopiero po ukończeniu przez kandydata zajęć teoretycznych Szkolenie praktyczne obejmuje swoim zakresem 45 godzin lotów szkoleniowych, mających na celu przygotowanie kandydata do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania lotów, zgodnie z uprawnieniami, które wynikać będą z uzyskanej licencji.

Ukończenie szkolenia przygotowującego do uzyskania licencji pilota turystycznego pozwala na przystąpienie do egzaminów odbywających się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Kandydat na pilota składa wniosek o przystąpienie do egzaminu teoretycznego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty od egzaminu oraz rekomendacją ośrodka szkoleniowego. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, wydawana jest licencja pilota uprawniająca do wykonywania lotów.

Więcej na: helipoland.com

materiał partnera

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here