Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet [REGULAMIN]

32

REGULAMIN KONKURSU

ZAPROSZENIE Z OKAZJI DNIA KOBIET

I Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie „Z OKAZJI DNIA KOBIET” (zwany dalej „Konkursem”).

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.nowagazeta.pl

Informacje o konkursie będą dostępne na profilu NOWej gazety na portalu społecznościowym Facebook, oraz w wydaniach NOWej gazety.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.

Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej nowagazeta.pl.

Sponsorami nagród są:  Agencja Reklamowa NOWA s.c. w Trzebnicy przy ul. Armii Krajowej 2b.

II Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa NOWA s.c. w Trzebnicy przy ul. Armii Krajowej 2b (zwany dalej „Organizatorem”).

III Zasady konkursu

Udział w konkursie polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści KOBIETY pod numer 71603.

Koszt SMS to 3,69 zł z VAT.

Nagrodami w konkursie są upominki o wartości:

  • I zaproszenie na zabieg pielęgnacyjny do salonu Sylwia Sławna BEATU & MORE w Obornikach Śląskich o wartości 150 zł
  • II zaproszenie na zabieg pielęgnacyjny do salonu Sylwia Sławna BEATU & MORE w Obornikach Śląskich o wartości 150 zł

Dwie osoby, które wyślą największą ilość wiadomości SMS otrzymają zaproszenie o wartości 150 zł.

IV Miejsce i czas trwania Konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie powiatu trzebnickiego.

Konkurs trwa:

od 27 lutego od godziny 06:00

do dnia 8 marca do godziny 16:00.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w na portalu www.nowagazeta.pl oraz w wydaniu papierowym NOWej gazety trzebnickiej w czwartek, 15 marca 2018.

Informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: www.nowagazeta.pl

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: redakcja@nowagazeta.pl.

V Uczestnicy i dane osobowe

Uczestnicy konkursu akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VI Reklamacje

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VII Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, który działa sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

Wynik niniejszego Konkursu nie zależy od czynnika losowego, w szczególności Konkurs ten nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 lutego 2018.

Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać konkurs.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here