Plebiscyt NOWej gazety trzebnickiej POCHWAL SIĘ SWOIMI ZWIERZAKAMI – Regulamin konkursu

130

REGULAMIN KONKURSU

POCHWAL SIĘ SWOIMI ZWIERZAKAMI

I Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie „POCHWAL SIĘ SWOIMI ZWIERZAKAMI” (zwany dalej „Konkursem”).

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.nowagazeta.pl

Informacje o konkursie będą dostępne na profilu NOWej gazety na portalu społecznościowym Facebook, oraz w wydaniach NOWej gazety.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.

Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej nowagazeta.pl.

II Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa NOWA s.c. w Trzebnicy przy ul. Armii Krajowej 2b (zwany dalej „Organizatorem”).

III Zasady konkursu

Udział w konkursie polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści PUPIL.X pod numer 71601, gdzie X oznacza numer porządkowy danego zdjęcia zwierzaka / zwierzaków.

Koszt SMS to 1,23 zł z VAT.

Lista zwierzaków z przypisanymi numerami będzie publikowana co tydzień na łamach NOWej gazety. Udział w konkursie polega również na osobistym dostarczeniu kuponów, które są publikowane na łamach NOWej gazety trzebnickiej lub wysłaniu pocztą na adres NOWa gazeta trzebnicka ul. Armii Krajowej 2b w Trzebnicy. Decyduje data wpływu.

Nagrodami w konkursie są upominki o wartości:

  • I miejsce 200 zł,
  • II miejsce 100 zł,
  • III miejsca 100 zł.

Osoba, która odda najwięcej głosów otrzyma bon upominkowy o wartości 200 zł.

Każdy dostarczony kupon, wycięty z NOWej gazety to 5 PKT.

Każdy nadesłany SMS z numerem wskazującym konkretną jednostkę to 2 PKT.

IV Miejsce i czas trwania Konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie powiatu trzebnickiego.

Konkurs trwa:

od 19 PAŹDZIERNIKA 2017 od godziny 06:00

do dnia 4 GRUDNIA 2017 do godziny 16:00.

W przypadku głosowania na kuponach liczy się data dostarczenia kuponu do redakcji.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w wydaniu papierowym NOWej gazety trzebnickiej w czwartek, 7 GRUDNIA 2017.

Informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: www.nowagazeta.pl

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: redakcja@nowagazeta.pl.

V Sposób wyłaniania zwycięzców

Zwycięzcami zostaną osoby, na których zdjęcia zostanie oddanych najwięcej głosów (suma nadesłanych kuponów z gazety oraz smsów).

Dodatkowa nagroda dla Czytelnika zostanie przyznana osobie, która odda w Konkursie największą ilość głosów.

Sponsorami nagród są:  Agencja Reklamowa NOWA s.c. w Trzebnicy przy ul. Armii Krajowej 2b oraz Brico Marche w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej 10E.

VI Uczestnicy i dane osobowe

Uczestnicy konkursu akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII Reklamacje

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, który działa sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

Wynik niniejszego Konkursu nie zależy od czynnika losowego, w szczególności Konkurs ten nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19 października 2017 r.

Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać konkurs.

1 KOMENTARZ

  1. […] W kolejnych numerach gazety publikowane będą nadesłane zdjęcia pupili, na które będzie można oddać głos na dwa sposoby: poprzez wysyłanie sms-ów lub głosowanie na specjalnym kuponie, zamieszczonym w gazecie. Szczegóły dotyczące II etapu plebiscytu dostępne są w Regulaminie konkursu: http://nowagazeta.pl/2017/10/plebiscyt-nowej-gazety-trzebnickiej-pochwal-sie-swoimi-zwierzakami-regu… […]

Pozostaw odpowiedź Już jutro rusza II część plebiscytu POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM ! | NOWa Gazeta Trzebnicka Anuluj

Please enter your comment!
Please enter your name here