Pieniądze z Unii dla przedszkolaków

80

Przyszli informatycy, inżynierowie i budowniczowie mogą rozwijać swoje zainteresowania już w przedszkolu. Unia Europejska sfinansuje zajęcia wspierające naukę maluchów, również tych ze szczególnymi potrzebami. Na ten cel przeznaczono ponad 30 mln złotych.

– Warunek jest jeden: trzeba stworzyć nowe miejsca w przedszkolu, aby otrzymać dofinansowanie do zajęć rozwijających zainteresowania czy przeszkolenia nauczycieli – wyjaśnia Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Ten warunek nie jest konieczny w sytuacji, gdy działania dotyczą dzieci z niepełnosprawnościami. Możemy je wspierać, nawet jeśli nie zostanie zwiększona liczba miejsc w placówce.

Matematyka i zajęcia logopedyczne

Na co konkretnie można przeznaczyć unijną dotację? Po pierwsze na wspomniane już uruchomienie miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych w już istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej. Można też dostosować przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami albo otworzyć grupy integracyjne i specjalne.

Po drugie na stworzenie całej gamy zajęć dodatkowych, które rozwijają umiejętności i zainteresowania dzieci, szczególnie te, które w przyszłości staną się nieocenione na rynku pracy. Należą do nich na przykład porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, naukowo-techniczne, społeczne, umiejętność uczenia się, a także wspierające kreatywność, pracę zespołową, pobudzające ciekawość

świata. Nie można przy tym zapominać o zajęciach specjalistycznych (np. logopedycznych, terapeutycznych) i stymulujących rozwój psychoruchowy (np. gimnastyka korekcyjna). Dodatkowe zajęcia finansowane będą przez 12 miesięcy, tak więc rodzice przez rok nie będą za nie płacić.

Po trzecie można doskonalić i podnosić kwalifikacje nauczycieli w przedszkolach poprzez organizowanie kursów, szkoleń, staży, nawiązywanie współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami lub poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i umożliwienie podjęcia studiów podyplomowych.

Równe szanse już na starcie

Fundusze unijne pomogą też dzieciom, które potrzebują na przykład zajęć wyrównawczych, by dogonić kolegów w nauce, bądź zajęć z gimnastyki korekcyjnej, by poprawić kondycję fizyczną. Dzięki pieniądzom na rehabilitację (np. dla dzieci z autyzmem) możliwe będzie wyrównanie szans przedszkolaków już na początku ich przygody z edukacją.

Szczególnie dużą szansę na dofinansowanie mają instytucje, które wykażą, że otrzymana dotacja przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na wsi. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć placówki skierowane na wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w tym naborze mogą starać się między innymi instytucje prowadzące przedszkola lub planujące je dopiero otworzyć, samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Wnioski będą przyjmowane od 4 grudnia.

Artykuł sponsorowany

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here