Powstaną bezpłatne miejsca w Żłobku Integracyjnym?

131

We wrześniu br. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa złożył kolejny wniosek o dofinansowanie.

Tym razem ubiegamy się o stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem”, które jednocześnie stanowią szansę na powrót do pracy.

Przedmiotem projektu jest wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie ilości miejsc opieki w żłobku w Obornikach Śląskich.

Planowany termin realizacji projektu to okres 01/04/2018 – 31/03/2020 i swoim zakresem obejmie:
• utworzenie 51 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich , w tym zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
• sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki dziećmi do lat 3,
• pokrycie kosztów opłat za pobyt dzieci w żłobku dla istniejących miejsc opieki dziećmi do lat 3,

W ramach projektu zakłada się rekrutację 135 uczestników projektu. Projekt zakłada, że, co najmniej 50% uczestników projektu zamieszkiwały będą obszary wiejskie.
Po ustaniu dofinansowania z EFS, koszty utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 min. przez 2 lata finansowane będą z wpłat ponoszonych przez opiekunów dzieci oraz ze środków budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

*Do kogo będzie skierowany projekt?*

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie oraz gmin ościennych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, którzy chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowywaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:

• osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym,

• osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu odbywała się będzie na podstawie naboru wniosków Uczestników do Projektu. Zasady naboru określał będzie szczegółowo regulamin rekrutacji.

Całkowita wartość projektu: 723 791,07 zł
Kwota dofinansowania: 615 217,75 zł

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here