Woda nie do użytku

167

Sprawa związana z zanieczyszczeniem wód gruntowych na terenie Pawłowa Trzebnickiego pojawiła się, gdy jeden ze zbiorników wodnych, został podobno zanieczyszczony odpadami przewiezionymi z Niemiec, na teren miejscowej kopalni piasku. Po zdarzeniu, z wybranych ujęć wody pobrano próbki w celu zbadania i sprawdzenia, czy woda ze studni nadaje się do użytku.

Są już częściowe wyniki , pobranych do badań próbek wody, ze studni na terenie Pawłowa Trzebnickiego. Badania wyraźnie wskazały, że woda nie nadaje się do użytku:

 Zgodnie z oświadczeniem właścicielki ujęcia indywidualnego (studni przydomowej) znajdującego się w Pawłowie Trzebnickim 72, osoby zamieszkujące budynek pod ww. adresem obecnie nie korzystają z wody znajdującej się w wymienionym ujęciu indywidualnym, lecz korzystają z wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Bychowo. Studnia do dnia 25 lipca 2017 r. nie została zdezynfekowana. Ponadto PPIS w Trzebnicy informuje, iż nie ma dowodów na to, że źródłem bakterii grupy coli (stwierdzonych w próbce wody pobranej z ww. ujęcia indywidualnego w dniu 12 czerwca 2017 r.) były odpady przywiezione z Niemiec i składowane w Pawłowie Trzebnickim w wyrobisku po wydobyciu piasku, ponieważ brak wcześniejszych wyników badań wody z wyżej wymienionego ujęcia indywidualnego (prawdopodobnie nigdy nie była badana) – poinformowała Renata Widłak – Stępień, dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Trzebnicy. Sprawę wyjaśnił również Wiktor Lubieniecki, kierownik Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach:

– Wysłany przez Burmistrza wniosek o pobranie i zbadanie próbek wody ze studni w Pawłowie Trzebnickim jest stopniowo realizowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przy czym ocena zagrożenia sanitarnego należy do kompetencji PPIS w Trzebnicy i to Inspektor Sanitarny w ramach obowiązującej metodologii, wybiera miejsca do pobrania prób.

Pierwsze wybrane miejsce, to studnia wykorzystywana na cele gospodarcze (wieś Pawłów Trzebnicki korzysta z wody sieciowej na cele konsumpcji i hodowli). Woda w badanej studni posiada niewielkie zanieczyszczenia nawozami wykorzystywanymi w rolnictwie lub ogrodnictwie, zawiera małe ilości azotanów, azotynów i jonów amonowych.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakteryjne), to bakterie z grupy coli, występujące w glebie, rozkładających się roślinach, wodach bogatych w składniki organiczne, odchodach. Zawartość bakterii z grupy coli powoduje, że woda z tej studni, jest nieprzydatna do spożycia. W studni nie występuje Escherichia coli, która zasiedla jelito grube u ludzi i zwierząt.

Podsumowując należy stwierdzić, że zanieczyszczenie wód na terenie kopalni, nie ma wpływu na zanieczyszczenie wód w studni. Zanieczyszczenia studni są typowe dla studni, które nie są dezynfekowane (chlorowane) – poinformował Wiktor Lubieniecki.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here