Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

160

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł netto.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Trzebnica.

Komu przysługuje pomoc?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie Gminy Trzebnica:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych (za wyjątkiem dzieci w wieku 6 lat tzw. Kl. 0 o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzaniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy – II piętro budynek Urzędu Miasta, pokój 120 w nieprzekraczalnym terminie:

– od 1 do 15 września 2017 roku w przypadku uczniów szkół

– od 1 do 15 października 2017 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here