Dziś będą obradować żmigrodzcy radni

226

Na godz. 13 w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury zaplanowano sesję Rady Miejskiej. W planie obrad jest w sumie 13 uchwał, między innymi: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żmigród na lata 2017-2019,  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok; w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Żmigród” dla terenu przy basenie w Żmigrodzie.
Radni będą także głosować nad uchwałami w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żmigród publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego. Dokonają też korekty w budżecie.

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here