Do 23 tysięcy bezzwrotnej dotacji dla osób zwolnionych z pracy i zagrożonych utratą zatrudnienia.

335

Ponad 12 milionów złotych Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. przeznaczy na realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY„.Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z pracy, z  przyczyn leżących po stronie pracodawcy (m.in. restrukturyzacja przedsiębiorstwa, likwidacja stanowiska pracy). Uczestnicy projekty mogą m.in. uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł czy specjalistyczne szkolenia, kursy i staże zawodowe wraz ze stypendiami.

Jako  jednostka Samorządu Województwa Dolnośląskiego DAWG oferuje w ramach projektu kilka form wsparcia:

– wsparcie  finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (maksymalna kwota dotacji 23 tys. zł)

– doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy

– szkolenia zawodowe ze stypendium

– studia podyplomowe (dopłata w wysokości do 6 tys. zł)

– staże zawodowe

– poradnictwo psychologiczne

– dodatek relokacyjny (w kwocie 7 tys. zł)

– wsparcie doradczo – szkoleniowe

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.Wysokość dofinansowania projektu z UE: 11 507 760 PLN

BIURO PROJEKTU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3A-5, Wrocław

tel. +48 71 736 63 05

e-mail: aktywizacja@dawg.pl

www.dawg.pl/aktywizacja

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here