Regulamin konkursu „ANDRZEJKI W PAŁACU BRZEŹNO”

164

Regulamin konkursu Wygraj zaproszenia na Andrzejki w Pałacu Brzeźno

§ 1 Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu zwanym dalej „Konkursem”,  jest Agencja Reklamowa „NOWa” S.C. Daniel Długosz, Klaudia Jarzyna, wydawca tygodnika lokalnego „NOWa gazeta trzebnicka”, zwana dalej „Organizatorem”.

Siedziba Organizatora zwana dalej „Siedzibą” mieści się w Trzebnicy, przy ulicy Armii Krajowej 2 B.

Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę konkursu.

Konkurs trwa od dnia 10.11.2016 od godz. 0:01 do 18.11.2016 r. do godz. 12:00

Konkurs „Andrzejki w Pałacu Brzeźno” jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Fundatorem nagród w konkursie jest NOWa gazeta trzebnicka zwany dalej „Fundatorem”.

Nagrodą w Konkursie zwana dalej „Nagrodą” są 2 zaproszenia na Andrzejki w Pałacu Brzeźno (powiat trzebnicki).

W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki).

Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

Karnet imienny może być wypisany na osobę pełnoletnią.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

Uczestnik oddaje głos w Konkursie poprzez wysłanie pod numer 73601 wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze słowo kluczowe „ANDRZEJKI”. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Gazecie/na Portalu, a jego wielkość nie jest zależna od operatora sieci telefonii komórkowej.

Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.

Zgłoszenia są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Organizatora.

Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.

Po upływie terminu nadsyłania SMS, tj. 18.11.2016 roku do godz. 12, spośród nadesłanych zgłoszeń wytypowane zostaną 2, z którymi Organizator skontaktuje się telefonicznie w dniu 18.11.2016 w celu zadania dodatkowego pytania.

Prawidłowa odpowiedź skutkuje otrzymaniem nagrody. W przypadku, gdy wylosowana osoba nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, Organizator powtórzy procedurę dzwoniąc do kolejnej wytypowanej osoby, aż do uzyskania prawidłowej odpowiedzi.

Odbiór nagród w Siedzibie Organizatora. Osoby wylosowane wyrażają zgodę na zamieszczenie w Gazecie i/lub na Portalu swoich danych (imię, nazwisko, miejscowość) oraz wizerunku.

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.

Reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: Agencja Reklamowa NOWA S.C. ul. Armii Krajowej 2 B; 55-100 Trzebnica; Dział Promocji i Reklamy.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest „Agencja Reklamowa Nowa S.C.”.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia SMS-owe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o innych złych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci  komórkowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których uczestnicy przesyłają SMS.

Biorący udział w Konkursie Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Organizatora oraz na jego witrynie www.nowagazeta.pl

Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie jego trwania.

 

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here