Dochód i strata z jednego źródła przychodów

650

Nasze dochody często pochodzą z różnych źródeł i mogą być opodatkowane w różny sposób. Wszystkie przychody z jednego źródła opodatkowane w tej samej formie podlegają łącznemu opodatkowaniu w jednym zeznaniu rocznym. Do rozliczenia przychodów za rok podatkowy możemy wykorzystać program pit.

Źródła przychodów

W rocznym rozliczeniu pit wykazujemy nasze dochody uzyskane w roku podatkowym z różnych źródeł przychodów.Źródła wymieniane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych to:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza,
  • emerytura, renta,  inne świadczenia krajowe,
  • działalność wykonywana osobiście,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • działy specjalne produkcji rolnej,
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa,
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
  • odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy,
  • działalność prowadzona przez zagraniczne spółki kontrolowane,
  • inne źródła.

Rozliczenie dochodu z danego źródła przychodów

W celu ustalenia dochodu z danego źródła należy zsumować przychody i koszty podatkowe. Możemy do obliczeń wykorzystać program pit, który dokładnie wykaże, czy w danym roku podatkowym z jednego źródła nie uzyskaliśmy dochodu, lecz ponieśliśmy stratę. W przypadku straty można będzie ją rozliczyć w ciągu najbliższych kolejnych pięciu lat podatkowych. Rozliczenia można dokonać tylko z dochodami  z tego samego źródła. W poszczególnych latach odliczenie nie może być wyższe niż 50% kwoty wykazanej straty.  Zasady te przewidziane są w art.9 ust.3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jednocześnie jest udziałowcem spółki cywilnej, również opodatkowanej według skali. W jednym roku podatkowym spółka osiągnęła zyski, natomiast z indywidualnej działalności gospodarczej podatnik poniósł stratę.

Dochody z działalności gospodarczej podatnik rozliczy na formularzu PIT-36. Jeśli korzysta z programu pit, wybór zostanie dokonany przez program.

Dochody uzyskane ze spółki cywilnej i indywidualnej działalności gospodarczej jako dochody z tego samego źródła przychodów podlegają łącznemu rozliczeniu w jednej deklaracji rocznej. W tym przypadku nie ma znaczenia, że jedna forma działalności przyniosła podatnikowi dochód, a druga stratę. Należy dokonać zsumowania, aby ustalić czy ostatecznie podatnik uzyskał dochód czy poniósł stratę z tego źródła przychodów. Jeśli wynik będzie liczba dodatnią, kwota dochodu będzie podlegać opodatkowaniu. Jeśli natomiast z obliczeń wyniknie strata, podatnik będzie miał prawo do rozliczenia jej w kolejnych 5 latach podatkowych na zasadach opisanych powyżej.

materiał partnera

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here