Nabór do programu usuwania azbestu w Gminie Prusice w 2016 roku

239

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach (we wniosku należy podać m.in. dane dot. właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe).

W UMiG w Prusicach oraz na stronie www.prusice.pl dostępny jest również gotowy wzór deklaracji przystąpienia do programu. Wnioski będą przyjmowane do 31.12.2015 r.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Prusice wystąpi z  wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie dotacji na ten cel.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% to koszt własny właścicieli nieruchomości. Zakres prac obejmuje: demontaż, transport i odbiór wyrobów azbestowych na specjalne składowisko. Z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG w Prusicach w pokoju Referatu Funduszy Zewnętrznych lub pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 38.

Aleksandra Bąk

 Róża Popielarz

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here