Co wolno sejmikowi, a co wojewodzie?

112

Dziś spróbujmy zajrzeć na najwyższe piętro polskiej samorządności.

W każdym województwie działa sejmik, powoływany na cztery lata w wyborach powszechnych.

Liczy on w zależności od liczby mieszkańców województwa od 30 do 51 radnych (np. Dolny Śląsk – 36, Wielkopolska – 39, Warszawa – 51 radnych). Sejmik sprawuje władzę stanowiącą (ustawodawczą) i kontrolną.

Jest przede wszystkim odpowiedzialny za rozwój cywilizacyjny w skali regionu, a więc za politykę regionalną.

Pracami sejmiku kierują: przewodniczący i jego zastępcy. Obrady odbywają się na sesjach; działają także komisje problemowe. W formie uchwał sejmik przyjmuje m. in. akty miejscowego prawa, ustalając strategię rozwoju dla województwa i jego budżet.

Organem wykonawczym samorządu wojewódzkiego jest zarząd województwa, w skład którego wchodzi pięć osób, w tym marszałek województwa (jako przewodniczący zarządu).

Do zadań zarządu należy wykonanie budżetu województwa, gospodarowanie jego mieniem, czy też przygotowanie strategii rozwoju województwa. Rolę organu pomocniczego dla zarządu województwa pełni urząd marszałkowski.

Zadania samorządu wojewódzkiego obejmują m. in.: nadzór nad szkołami wyższymi oraz średnimi o znaczeniu regionalnym, opiekę nad muzeami, bibliotekami oraz teatrami, nadzór nad specjalistycznymi szpitalami, prowadzenie pomocy społecznej o regionalnym zasięgu, ochronę środowiska, organizację komunikacji na terenie województwa, dbanie o wojewódzkie drogi.

Na terenie województwa działa także administracja rządowa.

Przedstawicielem rządu jest wojewoda, którego powołuje i odwołuje premier.

Do kompetencji wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu rządowej administracji na obszarze województwa, a więc to on sprawuje nadzór nad działalnością organów samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie legalności, celowości, rzetelności oraz gospodarności podejmowanych działań. Natomiast w zakresie poprawności prowadzonej polityki finansowej nadzór nad jednostkami samorządowymi stanowi Regionalna Izba Obrachunkowa, która m.in. opiniuje wykonanie budżetu.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here