Sesja z absolutorium

330
Wszyscy radni glosowali za odznaczeniem Ireny Kowalskiej.

We wtorek, 30 czerwca, o godz. 17, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach
Śl. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w jej programie znajduje się między innymi:

Podjęcie uchwał:

1.  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oborniki Śląskie za 2014 r.

2.  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik Śląskich z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2014 r:

– odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Obornik Śląskich sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

– odczytanie sprawozdania, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2015,

– dyskusja na temat wykonania budżetu,

– głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

PRZERWA

3.      W sprawie zmiany budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2015 rok.

4.      W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golędzinów.

5.      W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

6.      W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siemianice.

7.      W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  Uraz- działka nr 600/39 AM-1.

8.      W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu wraz  z udziałem w częściach wspólnych budynku i przynależnego gruntu, położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 70, stanowiącego przedmiot umowy najmu.

9.      W sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników   kadencji 2016-2019.

10.    W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania na obszarze gminy Oborniki Śląskie do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

11.  W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Adama Stockiego na bezczynność burmistrza Obornik Śląskich.  

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here