Regres

61

Przede wszystkim, wyjaśnić należy, czym właściwie jest regres, a dokładniej – roszczenie regresowe. Otóż w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jest to  roszczenie zwrotne, które przysługuje zakładowi ubezpieczeń wypłacającemu odszkodowanie. Może on, w ściśle określonych przypadkach, dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody, pomimo posiadania przez nią polisy od odpowiedzialności cywilnej, mającej w ogólnym założeniu chronić ją przed negatywnymi skutkami finansowymi zdarzenia. W ramach roszczenia regresowego ubezpieczyciel może dochodzić wszystkich wypłaconych świadczeń na rzecz osoby poszkodowanej – odszkodowania, zadośćuczynienia, kosztów leczenia, rent etc.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel może dochodzić roszczeń d sprawców wypadku lub kolizji? Otóż, przesłanki powstania roszczenia regresowego określa art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here