Fundusz sołecki – to się opłaca!

734

Ustawa o funduszu sołeckim daje prawo samorządom do przeznaczenia pewnych środków na potrzeby poszczególnych wsi. Rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

W 2016 we wszystkich gminach powiatu trzebnickiego będzie fundusz sołecki.

 

Uchwała, w której wyraża, albo nie wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu musi być podjęta do 31 marca roku poprzedniego. W tym roku samorządy wszystkich gmin powiatu trzebnickiego podjęły uchwałę o wyodrębnieniu takiego funduszu na rok 2016. Jednak żeby środki otrzymać, sołectwa muszą uzgodnić zadania i złożyć wnioski do końca września tego roku.

To, ile pieniędzy przypadnie na każde sołectwo, zależy od zamożności gminy i ilości mieszkańców. Ustawa określa to wzorem matematycznym, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na daną wieś. Z reguły jest to od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak radni gminni mogą dla poszczególnych sołectw przeznaczyć więcej pieniędzy.

Ani sołtysi, ani mieszkańcy wsi nie muszą tego obliczać.

Do wyliczenia, ile pieniędzy przypadnie każdej wiosce zobowiązany jest szef samorządu gminnego,

czyli wójt lub burmistrz, który musi poinformować o ilości środków przypadających na następny rok najpóźniej do 31 lipca.

Jak się starać o środki z funduszu sołeckiego?

Przekazanie sołtysom informacji o ilości środków przypadających na poszczególne wsie nie oznacza automatycznego przekazania pieniędzy.

Musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie wybrany cel, na jaki mają być one wydane oraz uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Należy w nim wskazać, wraz z uzasadnieniem, co mieszkańcy chcą zrobić oraz podać przewidywany koszt tych prac. Wniosek nie może zawierać przedsięwzięć, które nie są zadaniami własnymi gminy, nie może też dotyczyć prywatnych inwestycji, czy organizacji np. imprez komunijnych lub wesel.

Wniosek musi zawierać też oszacowanie kosztów tych przedsięwzięć „w ramach środków określonych dla danego sołectwa”. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została przeznaczona dla danego sołectwa.

Uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek sołtys przekazuje włodarzowi najpóźniej do 30 września

roku poprzedzającego rok, w którym wieś chce otrzymać pieniądze, czyli w tym roku na rok 2016.

Jeżeli wójt stwierdzi, że wniosek jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go radzie gminy. Jednak wójt nie może oceniać, czy mieszkańcy sołectwa wybrali słuszne lub popierane przez niego zadania; o tych sprawach decyduje wyłącznie zebranie wiejskie. Wójt (burmistrz) może sprawdzić, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło i sporządziło wniosek. Jeżeli wniosek nie jest prawidłowy, wójt w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania musi poinformować o tym sołtysa. Sołtys może zgodzić się z oceną wójta, wtedy sołectwo nie otrzyma pieniędzy  lub w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji przekazać ponownie, poprawiony lub uzupełniony wniosek do rady gminy za pośrednictwem wójta.

Jednak rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wniosków sołectw. Uchwalając budżet gminy, rada może odrzucić wniosek, w przypadku gdy uzna, że zadania, które sołectwo chce realizować nie spełniają warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim.

Trzeba pamiętać, że fundusz sołecki uchwalany jest każdorazowo tylko na jeden rok. Pieniądze przyznawane są tylko na ten rok i wtedy należy je wydać. Nie można ich – tak jak się to często dzieje z niewykonanymi inwestycjami gminnymi – przesuwać jako tzw. środki niewygasające i wydawać w następnym roku.

I jeszcze jedna uwaga: pieniędzmi z funduszu nie obraca sołtys, ani nikt z mieszkańców wsi. Tą sprawą zajmują się komórki finansowe urzędu gminy.

Fundusze dotowane z budżetu państwa

Należy pamiętać, że fundusz sołecki nie jest dodatkowym obciążeniem budżetu gminy, bo dostają go mieszkańcy na zadania, realizacji których i tak mogą domagać się od gminy; sołectwo poprzez uchwałę mieszkańców może ich wykonanie przyspieszyć.

Zarobi także budżet gminy, bo dzięki temu, że środki przejdą przez budżet sołecki, gmina otrzyma dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nieutworzenia funduszu sołeckiego nie przysługują. Za wykonane zadania gmina dostanie 20 lub 30-procentową dotację, w zależności od zamożności gminy. Ponieważ najwyższe dofinansowanie otrzymują gminy o najniższych dochodach, gminy powiatu trzebnickiego mogą liczyć na górne stawki.

 

Pieniądze przyznawane są tylko na konkretny rok i wtedy należy je wydać.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here