W Wiszni Małej podatek śmieciowy bez zmian

117

Rada wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi: uproszczono druk deklaracji potrzebnej do ustalenia wysokości opłaty śmieciowej przez usunięcie z niej niektórych danych (jak obywatelstwo, czy data urodzenia podatnika), które zastępuje PESEL. Obecnie deklaracje będzie można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy oraz drogą elektroniczną, także przez osoby nie posiadające tzw. podpisu kwalifikowanego – za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Na sesji przyjęto też, że wysokość stawek podatku pozostanie niezmieniona i wynosić będzie 11,50 zł na osobę dla mieszkańców stosujących selektywną zbiórkę odpadów oraz 18 zł na osobę dla niesegregujących śmieci.

Radni przyjęli także zmiany w tegorocznym budżecie gminy, związane z uzyskaniem dotacji do budowanych świetlic wiejskich w Rogożu i Krzyżanowicach, na rewaloryzację zabytkowego pałacu w Wiszni Małej, a także budowę dwóch wodociągów.

Zmieniono też uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych od osób fizycznych: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa. Jak wyjaśnił wójt Jakub Bronowicki, inkasenci podatków gminnych muszą być powołani drogą uchwały rady. Ponieważ w gminie Wisznia Mała funkcję tę tradycyjnie pełnią sołtysi, a w wyniku wyborów zaszły duże zmiany na tych stanowiskach, konieczne stało jak najszybsze urealnienie stanu faktycznego.

Radni przyjęli także gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here