Jakie ulgi podatkowe możemy odliczyć za 2014 rok?

484

W porównaniu do odliczeń za rok 2013 nie zmieniły się warunki, jakie muszą spełniać rodzice i ich dzieci, uprawniające do skorzystania z ulgi prorodzinnej, tzn. utrzymano zaostrzone kryteria ich odliczania, przez co zawężono krąg osób uprawnionych do ich odliczania.

Analogicznie jak w 2013 r., również i w 2014 roku niezależnie od liczby posiadanych dzieci dla potrzeb stosowania ulgi prorodzinnej podatnik uwzględnia wyłącznie liczbę dzieci, które spełniają warunki wskazane w ustawie. Wysokość odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2014 r. dla podatników, których tylko jedno dziecko spełnia warunki wskazane w ustawie została dodatkowo uzależniona, m.in. od dochodów podatników i ich stanu cywilnego. Roczny limit dochodów dla osób z jednym dzieckiem spełniających warunki do ulgi prorodzinnej dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci wynosi 112 tys. zł, a dla osób niepozostających w związku małżeńskim, w tym również przez część roku, wynosi 56 tys. zł i przekroczenie go przez te osoby pozbawia ich prawa do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko. Natomiast podatnicy posiadający dwoje i więcej dzieci, które spełniają warunki do ulgi prorodzinnej wskazane w ustawie, mogą odliczać ulgę na wszystkie te dzieci bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego nie zmieniła się kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko i wynosi ona nadal po 1.112,04 zł. Podwyższono natomiast o 20% kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Od 2014 roku kwota ulgi na trzecie dziecko wynosi rocznie 2.000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne dziecko po 2.700,00 zł.

Począwszy od rozliczeń za 2014 r. wprowadzono nowe korzystne dla podatników rozwiązanie adresowane do rodzin z dziećmi, dotyczące możliwości otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi. Polega ono na tym, że podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym celu muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ jako część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r. Zgodnie z nowymi przepisami, gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, to podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi (tj. kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym). Ta kwota niewykorzystanej ulgi jest jednak limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W dalszym ciągu limit kwoty, którą można odliczyć za korzystanie z Internetu to 760 zł, a wydatki nadal są ustalane na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zawęził się jednak znacznie krąg osób uprawnionych do korzystania z odliczenia. Z ulgi internetowej mogą korzystać tylko te osoby, które w latach 2005-2012 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2013 rok, albo po raz pierwszy rozliczą ją w zeznaniu za rok 2014. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za dostęp do Internetu wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że wszyscy podatnicy, którzy w zeznaniach podatkowych składanych za 2012 r. i lata wcześniejsze korzystali z ulgi internetowej nie mają już prawa do skorzystania z niej. Natomiast osoba, która w zeznaniu podatkowym za 2013 rok po raz pierwszy skorzystała z odliczenia ulgi na Internet, będzie mogła skorzystać z tego odliczenia jeszcze za rok 2014.

Poza najczęściej odliczanymi ulgami: prorodzinną i ulgą za Internet podatnicy za 2014 rok mogą jeszcze odliczyć na dotychczasowych zasadach:

1) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz prowadzące działalność gospodarczą:

ulgę rehabilitacyjną,

wpłaty na IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,

darowizny,

ulgę odsetkową,

ulgi mieszkaniowe na zasadzie kontynuacji praw nabytych;

2) podatnicy prowadzący działalność gospodarcza, również:

straty z działalności z lat poprzednich,

ulgi uczniowskie,

wydatki na nabycie nowych technologii.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy zachęca do wcześniejszego składania zeznań rocznych, szczególnie drogą elektroniczną za pomocą systemu e-Deklaracje 2 oraz do nie zwlekania z tym obowiązkiem do końca terminu, tj. 30.04.2015 r. Szybsze, elektroniczne złożenie zeznania, to same korzyści dla podatnika, bo znacznie ułatwi ono rozliczenie się z fiskusem, a także skróci czas oczekiwania na ewentualny zwrot nadpłaty podatku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here