Kiedy musimy wymienić dowód

1261
Z archiwum. Łucja Sandurska prezentuje wzór nowego dowodu osobistego.

Najważniejszą informacją dotyczącą wymiany dowodów osobistych jest to… że wcale nie trzeba się spieszyć. Wprawdzie nowy wzór dowodów wchodzi w życie 1 marca, ale stare dowody zachowują ważność do daty określonej na nich.

Oznacza to, że od 2 marca (bo 1 III wypada w niedzielę) wnioski o nowe dowody powinny składać osoby, które kończą 18 lat oraz oraz osoby, którym dokumenty zaginęły lub uległy zniszczeniu.

Czym się różni nowy blankiet od starego? Przede wszystkim nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Będzie za to wpis potwierdzający obywatelstwo, którego dotychczas nie było.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty, podobnie jak dotychczas, będzie ważny przez 10 lat od daty wydania (z wyjątkiem dowodu dla dzieci poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat).

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas – co również jest nowością – pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Wnioski o dowody osobiste będziemy mogli składać także elektronicznie, ale do tego celu będziemy musieli się zaopatrzyć w weryfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną, czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe wymiary 35 x 45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym przypadku fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik.

Podobnie jak dzisiaj, w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here