Kto to jest sołtys

1623

Terminy wyborów są różne, bo ustawa o samorządzie gminnym, która nakazuje utworzenie organu pomocniczego, jakim jest sołtys i wspierająca go rada sołecka nie precyzuje, jak długo trwa kadencja tej grupy samorządowej.  W gminach naszego powiatu przyjęło się, że wybory sołtysów i rad sołeckich odbywają się około trzech miesięcy po rozpoczęciu kadencji samorządu.

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Oznacza to w szczególności, że zaostrzonej odpowiedzialności karnej podlegają osoby naruszające nietykalność cielesną czy dopuszczają się napaści na sołtysa albo znieważają sołtysa podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków.

Sołtys może być członkiem komitetu wyborczego, jak również może pełnić obowiązki pełnomocnika wyborczego czy finansowego. Nie ma również przeszkód, by był kandydatem w wyborach do rady gminy czy innego organu wybieranego w wyborach samorządowych.

Do kompetencji sołtysa należy: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego, ale tylko w zakresie ustalonym przez radę gminy,może uczestniczyć w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów z prawem zabierania głosu lecz bez prawa do głosowania.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here