W Prusicach ustalono stawkę za ścieki

291

W poniedziałek, 29 grudnia odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Prusice. Spotkanie otworzył przewodniczący Zbigniew Ziomek. Po powitaniu i przedstawieniu porządku obrad przedstawił informacje o działaniach rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie burmistrz Igor Bandrowicz zdał sprawozdanie ze swojej działalności w tym samym czasie.

W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. Korekty dotyczyły planu dochodów budżetu gminy w działach: administracja publiczna i pomoc społeczna oraz planu wydatków w działach: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Następnym punktem porządku obrad były zmiany wieloletniej prognozy finansowej polegające na aktualizacji wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok. Obie uchwały zostały podjęte.

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

Radni mieli też za zadanie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 9,95 zł netto za 1 metr sześcienny. Na terenie całej gminy uwzględniono jedną grupę taryfową odbiorców, ponieważ brak jest przesłanek do bardziej szczegółowego ich podziału. Po dyskusji dotyczącej głównie wysokości opłaty, taryfa została przyjęta większością głosów. Radni przegłosowali również przystąpienie do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice”. Wprowadzenie jej umożliwi uzyskanie koncesji na wydobycie kopalin.

Podjęto też uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skokowa. Ulica otrzymała nazwę Poziomkowa. Kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy rzeczowej dla samorządu województwa dolnośląskiego na realizację następujących zadań: budowa ścieżek rowerowych oraz budowa i dokumentacja chodnika we wsi Skokowa.

Ostatnim punktem obrad było wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki położonej w Prusicach na okres kolejnych 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą. Po krótkiej dyskusji radni zatwierdzili wniosek. W wolnych wnioskach wypłynęła sprawa domu dziennego pobytu, dla ludzi którzy nie radzą sobie sami. Uruchomienie planowane jest w najbliższym czasie.     [/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here