Ogólne zasady zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

532

Jakie są podstawy prawne?

Aktem prawnym regulującym zwrot podatku VAT w związku z dokonaniem zakupu materiałów budowlanych jest Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi; od bieżącego roku nie obowiązuje już wcześniejsza ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która – nawiasem mówiąc – była mniej restrykcyjna aniżeli ustawa aktualnie obowiązująca.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Od początku 2014 roku o zwrot podatku VAT za zakup materiałów budowlanych przysługuje tylko i wyłącznie w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny. To jest warunek generalny, jednak to nie wszystkie obostrzenia, które zostały narzucone przez ustawodawcę – prezentujemy je poniżej.

Po pierwsze, o zwrot można ubiegać się tylko i wyłącznie z przedsięwzięciem realizowanym na podstawie pozwolenia na budowę przedsięwzięcie, powyższe, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1. stycznia 2014 roku.

Po drugie, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, którego dotyczy inwestycja, nie może przekraczać 75 m kw., natomiast domu jednorodzinnego – 100 m kw. W przypadku, gdy inwestor ubiegający się o zwrot podatku VAT w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywał przynajmniej troje dzieci limity powierzchni wynoszą odpowiednio 85 m kw. (mieszkanie) i 110 m kw. (dom jednorodzinny).

Trzecie obostrzenie dotyczy wieku – inwestor do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę albo mieszkania, albo domu jednorodzinnego, nie może ukończyć 36 lat; w przypadku małżeństw pod uwagę jest brany wiek młodszego z małżonków.

Po czwarte, aż do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, inwestor (ani też jego małżonek) nie może być właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; nie może mu też przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Restrykcja ta nie dotyczy tylko i wyłącznie tych nieruchomości, co do których przysługuje zwrot podatku VAT.

Po piąte, zwrot może dotyczyć zakupu tylko i wyłącznie tych materiałów budowlanych, które zostały zakupione po dniu wydania pozwolenia na budowę. Nie można zatem, nawet w przededniu wydania pozwolenia dokonać zakupu materiałów, które akurat tego dnia są w promocyjnej cenie i liczyć na zwrot części zapłaconego podatku.

Na jaki zwrot możemy liczyć?

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

Jeżeli okaże się, że szczęśliwie spełniamy wszystkie restrykcyjne warunki określone przez ustawodawcę, to możemy zainteresować się kwotą, na zwrot której możemy liczyć. W przypadku zakupu artykułów mieszkaniowych objętych stawką podatku VAT wynoszącą 23 proc. (a jest to stawka podstawowa), kwota zwrotu wynosi 65,22 proc. podatku VAT, który został naliczony na fakturze zakupu tychże artykułów.
Zarazem ustawodawca określił maksymalną kwotę zwrot podatku, o którą można się ubiegać, przedstawiając dość złożony algorytm służący obliczeniu górnej wartości. Ostatecznie inwestor nie może otrzymać więcej niż 12,097 proc. z iloczynu 70 m kw. i ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego – ceny przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków. Aktualnie cena 1 m kw. przyjmowanego do celów obliczeń wynosi około 4200 PLN.

W jaki sposób ubiegać się o zwrot podatku?

Podstawą ubiegania się o zwrot podatku VAT z tytułu nabycia materiałów budowlanych jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku VZM-1, wraz z załącznikami. Do wniosku należy dołączyć zarówno pozwolenie na budowę, jak również faktury dokumentujące poniesione wydatki.

Co ważne, wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane składa się tylko raz, nie później niż do końca roku, w którym inwestor przystąpił do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Wniosek o zwrot podatku VAT może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z nich. W sytuacji, gdy małżonkowie składają odrębne wnioski o zwrot do różnych urzędów skarbowych, mają obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o złożeniu wniosku przez małżonka.

 Ile trzeba czekać na zwrot podatku?

Ustawodawca określił, że w przypadku spraw „oczywiście zasadnych”, zwrócenie podatku VAT inwestorom nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i powinno nastąpić w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach decyzja powinna zostać wydana w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku, a zwrot środków – w ciągu 25 dni od momentu doręczenia decyzji pozytywnie rozpatrującej wniosek.

Podsumowanie

Na pozytywną ocenę zasługuje fakt, że ustawodawca postanowił nieco ulżyć młodym osobom chcącym usamodzielnić się mieszkaniowo. Zrozumieć można limit powierzchni wynoszący 75 m kw. w przypadku mieszkania (to całkiem spora przestrzeń), ale 100 m kw. w przypadku domu jednorodzinnego uznać należy za zbyt restrykcyjne. Wiele osób budujących się na pewno stoi przed dylematem, czy zrezygnować z tych 20-30 m kw. dodatkowej powierzchni, ale odzyskać część podatku VAT, czy też „machnąć ręką” na zwrot od fiskusa, ale wybrać komfort. Kontrowersyjne jest również uzależnienie wielu kwestii od momentu wydania pozwolenia na budowę – dojść może (i pewnie dochodzi) do takich kuriozalnych sytuacji, że rodzina, w której trzecie dziecko urodziło się dzień przed wydaniem pozwolenia może cieszyć się wyższym limitem powierzchni, a rodzina, w której trzecie dziecko urodziło się dzień po wydaniu pozwolenia – już nie. Nie ma jednak rozwiązań doskonałych.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here