Czy p.o. dyrektor TCKiS świadomie łamie prawo?

396

Prokuratura Okręgowa wyznaczyła do zbadania sprawy wyznaczyła prokuraturę w Środzie Śląskiej.

Czego dotyczą zarzuty? Głównie łamania ustawy o gospodarce komunalnej i samorządzie gminnym, ale także ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z wydawaniem samorządowej gazety Panorama Trzebnicka. Dodajmy, że już kontrola RIO wykazała, że jednostka nie ogłosiła przetargu choćby na druk gazety, mimo,że kwota znacznie przekraczała dopuszczalny prawem pułap. Ponadto, w gazecie przyjmowane są płatne i bezpłatne reklamy i ogłoszenia, a prawo tego zabrania. Dodajmy, że w tej sprawie kontrolę przeprowadziła już Regionalna Izba Obrachunkowa, która potwierdziła nieprawidłowości, a kolegium RIO wydało specjalną uchwałę, w którym jasno stwierdza, że gminy i ich jednostki podległe nie mogą prowadzić tego typu działalności gospodarczej.

W zawiadomieniu starosta twierdzi, m.in.: po przeprowadzeniu kontroli w TCKiS przez RIO Pani Agnieszka Pawlaczek jako osoba pełniąca obowiązki dyrektora posiadała wiedzę o naruszaniu prawa przy wydawaniu Panoramy Trzebnickiej i tym samym zobowiązana była podjąć stosowne działania, które doprowadziłyby do stanu zgodnego z prawem. Niestety Pani Agnieszka Pawlaczek nie tylko nie podjęła takich działań, lecz kontynuowała działalność niezgodną z prawem przy wydawaniu Panoramy Trzebnickiej.

  Prowadzi to do sytuacji, w której pieniądze publiczne będące w dyspozycji Dyrektora TCKiS służą niezgodnemu z prawem wydawaniu bezpłatnej gazety gminnej, jej kolportowaniu do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Trzebnica oraz licznych prywatnych punktów usługowych i sklepów, a także bezpłatnym dostarczaniu gazety do wszystkich mieszkań i domów na terenie Trzebnicy – co w żaden sposób nie stanowi realizacji zadań publicznych przez tę jednostkę. Tym samym jest to nie tylko ewidentne działanie na szkodę interesu publicznego, ale również powodowanie szkody w finansach publicznych, bowiem TCKiS przeznacza publiczne pieniądze na realizację zadań niewynikających z prawa.Tymczasem mimo zaleceń pokontrolnych Agnieszka Pawlaczek dalej zezwala na publikację reklam i ogłoszeń. Co więcej, robi to świadomie, bo teraz już nie ma wątpliwości, że takie działanie jest nielegalne.

Zawiadamiający dodaje też, że: takie działanie, tj. zamieszczanie reklam i ogłoszeń prowadzi do zaburzenia na lokalnym rynku, a tym samym może stanowić podstawę do wszczęcia stosownego postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ostatecznie do odpowiedzialności odszkodowawczej gminy lub gminnej osoby prawnej/jednostki organizacyjnej.

Prokuratura w Środzie Śląskiej przyjęła zawiadomienie. W zeszłym tygodniu na rozmowę zaproszono starostę. Więcej szczegółów podamy w jednym z następnych wydań naszej gazety.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here