Czy fiskus upomni się o niezłożony PIT?

3959

Wielu z nas zastanawia się zapewne, jaki los czeka tych podatników, którzy pomimo upływu tego terminu nie złożyli do urzędu skarbowego stosownego rozliczenia, nie wpłacili należnego podatku. Czy zostaną ukarani?

Fiskus na pewno upomni się o niezłożony PIT. Może zrobić to telefonicznie, bądź pisemnie. W stosunku do rozliczeń za 2013 rok ma na to czas do 31 grudnia 2019 r., tj. do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego, zgodnie z przepisem art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – mówi Aneta Adamus z Urzędu Skarbowego w Trzebnicy.

Przepisy tej samej ustawy stanowią, że organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona pomimo takiego obowiązku. Natomiast, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji, organ podatkowy może wezwać do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych – mówi Aneta Adamus i dodaje, że trzebnicki urząd już sukcesywnie wzywa podatników do złożenia brakujących zeznań rocznych za 2013 rok, bądź do skorygowania stwierdzonych błędów w złożonych zeznaniach i będzie to czynił aż do skutku, tj. do zakończenia rozliczania PIT-ów za 2013 rok.

W przypadku, gdy dopiero na wezwanie urzędu składamy brakujące zeznanie roczne, wówczas możemy liczyć się z tym, że za popełnione wykroczenie skarbowe możemy zostać ukarani karą grzywny z ustawy karnej skarbowej. Natomiast, jeżeli sami, z własnej inicjatywy złożymy brakujące zeznanie za ubiegły rok, czy lata wcześniejsze i złożymy pisemne zawiadomienie – tzw. czynny żal – o popełnieniu czynu zabronionego, polegającego na złożeniu zeznania po terminie przewidzianym prawem, urząd może na podstawie art. 16 ustawy Kodeks Karny Skarbowy odstąpić od ukarania karą grzywny – mówi Aneta Adamus i pyta: – Biorąc pod uwagę powyższy fakt może warto jednak nie czekać na wezwanie i samemu złożyć do urzędu brakujące zeznanie roczne?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here