Powstanie deptak na Solnej?

88

Na początku spotkania nastąpił wybór prezydium oraz komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. Przewodniczącą spotkania została Mariola Gruba. Pierwszym z ważniejszych punktów podjętych podczas zgromadzenia było zapoznanie z protokołem obrad walnego zebrania w 2013 r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni za rok 2013. Następnie nastąpiła dość obszerna dyskusja pomiędzy mieszkańcami a prezesem spółdzielni – Marianem Błasiem (o szczegółach napiszemy za tydzień). Po tym nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółdzielni za 2013. Innym ważnym punktem czwartkowego spotkania było przedstawienie sprawozdania finansowego spółdzielni za 2013 r., dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie, a także podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2013 rok. Podczas walnego zgromadzenia podjęte zostały także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla po szczególnych członków zarządu za 2013 r. Wszystkim to absolutorium zostało przyznane. W trakcie spotkania podjęto także uchwałę w sprawie zbycia gruntu spółdzielczego na rzecz gminy Trzebnica. Chodziło o skwerek znajdujący się przy ul. Solnej. Teren otoczony murkiem należy do Gminy Trzebnica, zaś chodniki wokół niego do Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli spółdzielnia przekaże ten teren gminie, będzie go można ujednolicić i w przyszłości zrobić tam deptak.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here