„Idźcie i nauczajcie” (Mt 28,19)

225

Po co Księgi Pisma Świętego?

Autor Dziejów Apostolskich – ewangelista Łukasz – we wstępie do tej księgi uzasadnia, jaki był cel powstania Ewangelii. Podaje on, że „napisał o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba” (Dz 1,1). Przypomina także o obietnicy Jezusa dotyczącej zesłania Ducha Świętego. Opis wniebowstąpienia Pana zawiera wzmiankę o obłoku, co przypomina inne wydarzenie z życia Jezusa – Jego Przemienienie. Ukazana jest tutaj Boża rzeczywistość, bóstwo Jezusa i Jego uwielbienie (zapowiedź i wypełnienie). Ważna jest także informacja o powtórnym przyjściu Chrystusa, czyli Jego Paruzja. Dlatego św. Paweł w Liście do Efezjan zachęca aby przyjąć i zrozumieć prawdę dotyczącą zbawczej mocy Boga. Najważniejszym jej elementem jest zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Teraz już Chrystus zasiada po prawicy „na wyżynach niebieskich” (Ef 1,17-23). Słowa te mówią o pełnym wywyższeniu Jezusa Chrystusa, są także przypomnieniem że cały Kościół także uczestniczy w tej chwale wywyższenia.

 

Manifest misyjny Jezusa

Zakończenie Ewangelii św. Mateusza zawiera zadanie, jakie Jezus przekazuje swoim uczniom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, … uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, …a Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,16-20). Dlatego zadaniem uczniów jest kontynuacja słów i czynów Jezusa oraz udzielanie chrztu ludziom, przez co stają się oni nowymi uczniami Syna Bożego. Wielkim umocnieniem uczniów jest zapowiedź stałej Obecności Jezusa Chrystusa. Kościół kontynuuje polecenie swego Mistrza i posługując się różnymi metodami i formami, udziela chrztu w Imię Trójcy Świętej, czyniąc uczniami Jezusa Chrystusa wszystkie narody. Każdy natomiast uczeń Jezusa, czyli chrześcijanin, jest w szczególny sposób powołany do przekazywania dalej „słów i czynów” swego Pana. Korzystając z tekstów Pisma świętego możemy zawsze powrócić do „źródeł” naszej wiary. Możemy czerpać także nową moc i siłę do wypełniania swojego misyjnego zadania: „Idźcie i nauczajcie”! Dzisiejsze warunki nie są wcale łatwiejsze niż za czasów Jezusa i Jego apostołów. Dzisiaj też trzeba przeciwstawić się duchowi tego świata, który coraz bardziej oddala się od Ducha Bożego. Mimo powszechnej i ogólnej znajomości Bożego Prawa, nie zawsze w codziennym życiu jest ono stosowane i realizowane. Z zapowiedzi Jezusa o zaproszeniu nas wszystkich do Nieba możemy jednak czerpać optymizm i radość wypełniając przez to lepiej swoje powołanie życiowe.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here