Kiedy uchwały wspólnoty mieszkaniowej są prawomocne?

1627

Sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych, w tym zarządzanie wspólnotami, a także tryb podejmowania uchwał przez współwłaścicieli reguluje ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie art. 23 tej ustawy, uchwały właścicieli lokali są podejmowane, bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Tryb podejmowania uchwał może być sprecyzowany w regulaminie wspólnoty, którego nie znamy. Jednak prawo dopuszcza, żeby uchwały podejmować w drodze sumowania głosów oddanych częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Jeśli właściciele nie umówią się, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos, uchwały zapadają większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Jeśli jednak uchwała zostanie podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien o tym zostać powiadomiony na piśmie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here