Wyjdź z ciemności!

95

Światło wolności

O świetle mówi nam prorok Izajasz. Poucza on w pierwszym rzędzie Izraelitów, którzy po ciemnościach niewoli babilońskiej, pragną już światła wolności (Iz 58,7-10). Aby jednak to światło na nowo zabłysło, moralne postępowanie Żydów musi być zgodne z przykazaniami Bożymi. Ciemnością według proroka są: niesprawiedliwość, formalizm i zakłamanie. Skoro Bóg rozdzielił przy stworzeniu światło od ciemności, to naród wybrany też powinien umieć oddzielić wszelką nieprawość (ciemność) od dobrego postępowania (światłość). Chodzi o przepełnienie swojego życia miłością do Boga i do bliźniego. Dopiero wtedy „twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem” (Iz 58,10). Wzmocnieniem prorockich wskazań Starego Testamentu są jasne pouczenia św. Pawła skierowane do Koryntian. Jego słowa na temat krzyża Chrystusa to dla adresatów listu, którzy żyli w bardzo zróżnicowanej religijnie i kulturowo społeczności, niezwykle silne światło (1 Kor 2,1-5).

 

Światło źródłem życia

Jezus często ukazywał symbolikę światła, jako bardzo znaczącą dla każdego człowieka. Porównywał działanie ludzkie do soli (tematyka poprzedniego roku duszpasterskiego) i do światła. Stawiał również siebie za wzór postępowania i sposób naśladowania: „Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia” (aklamacja przed ewangelią – J 8,12). Światło jest dla człowieka wielką wartością – także zewnętrzną, fizyczną – bez światła nie byłoby w ogóle życia (światło słońca). Gdy przyjmiemy tę zasadę, łatwiej możemy zrozumieć, że Bóg jest dla nas źródłem światła, które daje wewnętrzną wolność, daje nowe życie. Tym większe znaczenie ma zachęta skierowana do każdego chrześcijanina, aby był dla innych światłem, czyli tym, co daje życie (Mt 5,13-16). Możemy się stawać znakiem i drogowskazem dla dzisiejszego świata tylko wtedy, gdy mamy w sobie Światło Wiary. W naszym narodzie to światło jest obecne od chrztu Polski w roku 966, a w każdym z nas jest od momentu naszego chrztu. Liturgia Słowa kolejnej niedzieli –  to nowe zaproszenie do wyjścia z ciemności grzechu, do nowego życia według zasad wiary.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here