„Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1,13)

55

Brak jedności z Bogiem

Naród Izraelski był szczególnie umiłowany przez Boga Jahwe. Ale, mimo wielkiej troski Boga, dochodziło często do odstępstw od właściwej drogi. Następstwem tego były częste wojny i niewole, które spotykały Żydów. Bóg ciągle jednak wlewał nową nadzieję w serca swojego ludu. Gdy Asyryjczycy uprowadzili znaczną część Izraelitów do niewoli, prorok Izajasz zapowiada wyzwolenie. W czasie kolejnej niewoli – babilońskiej – prorok głosi nadejście światła, które będzie miało charakter zbawczy i oznaczać będzie nową obecność Boga. Prorok zapowiada wtedy przyjście czasów Mesjańskich. Nadejście Światła – Jezusa Chrystusa na ziemię, nie czyni od razu „nowej ziemi”, ale daje możliwości budowania jedności z Bogiem. Dlatego św. Paweł zachęca w swoim Liście do Koryntian, aby podzieleni Koryntianie budowali jedność na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa. Właśnie z tego tekstu zaczerpnięte zostało hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1,13).

 

Brak jedności wśród ludzi

Ciągle aktualnym jest wezwanie Jezusa: „Ojcze spraw, (…) aby stanowili jedno” (J 17,11). Bardzo często z braku jedności człowieka z Bogiem wynika brak jedności między ludźmi. Wszelkiego rodzaju wojny, kłótnie, nieporozumienia czy brak jedności wynika z egoizmu, czyli myślenia tylko o sobie i swoich interesach, co stoi w sprzeczności z nauką Ewangelii. Teksty Liturgii Słowa kolejnej niedzieli zachęcają nas do bardziej wnikliwego przyjęcia wezwania Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,12-23). Wzmianka o proroctwie Izajasza nawiązuje do wypełnienia się jego zapowiedzi. Galilea była wtedy otoczona poganami, dlatego Mesjasz rozpoczął swoją działalność właśnie od niej. Jezus dokonuje także wyboru Apostołów, aby stali się Jego pierwszymi uczniami. Zanim dojdzie do pełnej jedności uczniów Jezusa, musi najpierw dokonać się pojednanie w człowieku, rodzinach, środowisku, społeczeństwie czy narodzie. Wiemy, że wszelkie podziały rozpoczynają się w sercu i umyśle każdego z nas. Należy zatem rozpocząć drogę nawrócenia, czyli przemiany swojego myślenia i działania. Wtedy będzie można budować jedność w naszym środowisku (przykład: władze samorządowe, parlamentarne), czego konsekwencją będzie dobry przykład i świadectwo dawane innym.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here