W poszukiwaniu Prawdy

77

Zadziwiający prorok

Izajasz, w sposób radykalny, głosił przyjście Mesjasza. Znaki, jakie podawał były jasne i czytelne dla współczesnych słuchaczy (Iz 60,1-6 – pierwsze czytanie z Uroczystości Objawienia Pańskiego – 6 stycznia). Przesłanie proroka zachwyca także i dzisiejszych słuchaczy Bożego Słowa. Jego przesłanie jest aktualne dla wszystkich. Przedstawiony dualizm światłości i ciemności dotyczy sfery religijnej i tłumaczy, że dzień jest symbolem Bożego działania, gdyż światło przynosi nowe życie. To dlatego owa chwała objawi się nad Jerozolimą. W wymiarze czasów ostatecznych „Jerozolima” – to duchowa stolica odnowionego ludu Bożego. Będzie ona miejscem, w którym spotkają się narody wędrujące w ciemności. Jerozolima jest również symbolem miejsca spotkania z Bogiem. Prawda ta została przekazana apostołom. Dzieli się nią z wierzącymi w Efezie św. Paweł, zapewniając, że sam jest pod wpływem działania Bożego (Ducha Świętego). Poucza również, że łaska wiary została objawiona wszystkim ludom i narodom (Ef 3,2-6).

 

Misja Mędrców

Trzej Królowie (Mędrcy ze Wschodu) są symbolem przekazania łaski wiary wszystkim ludziom – także poganom. Ich pokłon i ofiarowanie skarbów Dziecięciu ukazuje postawę wdzięczności Bogu za to, że uczynił ich wybranymi, aby prawdę o narodzonym Mesjaszu zanieśli do swoich krain. Stali się przez to Apostołami, którzy jeszcze zanim Jezus wybrał Dwunastu, ogłaszają Jego przyjście na świat. Tym bardziej, że w mądrości Ducha omijają okrutnego Heroda i inną drogą wracają do swojej ojczyzny. Już na samym początkowym etapie jawią się oni jako skuteczni głosiciele dzieła zbawienia, szerząc prawdę o Wcieleniu wszystkim narodom zamieszkałym na całym ówczesnym Wschodzie. Skoro Mędrcy dokonali tak wielkiego dzieła za pomocą niezwykle skromnych środków, to tym bardziej my, mający do dyspozycji środki masowej i szybkiej informacji oraz możliwości dawania świadectwa, możemy przyczynić się do szerzenia Ewangelii na „cztery strony świata”. Dokonać się to powinno dzisiaj w formie głoszenia kerygmatu, czyli bardzo prostego przekazu podstawowych prawd wiary. Jest to najlepszy sposób na poszukiwanie Prawdy zawartej w Jezusie Chrystusie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here