Żył wśród nas… i zostawił tak wiele

626

Ks. prof. Antoni Kiełbasa (1983 – 2010) jest bohaterem książki, którą przygotował jego bratanek Ireneusz Kiełbasa, także kapłan i także salwatorianin. Obszerna, licząca ponad 400 stron książka, nosząca podtytuł „Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska” jest pracą doktorską z historii Kościoła, napisaną pod kierunkiem ks. prof. PWT dr. Hab. Michała Pieli SDS. Ukazała się w Krakowie, w Wydawnictwie Salwator, a współfinansowała ją ze swego budżetu Gmina Trzebnica.

Praca poprzedzona jest obszerną bibliografią, której integralną częścią jest bibliografia podmiotowa, stanowiąca zestawienie wszystkich prac (publikacji i artykułów), jakie od 1967 r. wyszły spod pióra ks. Antoniego. O tym jak wielki to dorobek naukowy świadczą liczby – ukazało się ponad 70 jego publikacji książkowych i ponad 530 artykułów. Warto tu przypomnieć, że ks. Antoni Kiełbasa od 2001 r. współpracował z NOWą gazetą trzebnicką. Zamieścił w naszej gazecie łącznie 132 artykuły, był także współinicjatorem utworzenia Trzebnickich Aktualności Kulturalnych wydawanych w NOWej już 10 lat. Pod kierunkiem ks. Kiełbasy powstały dwa doktoraty, ponad 80 prac magisterskich i 6 absolutoryjnych, pisanych w wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie.

Monografia ks. prof. Antoniego Kiełbasy składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zatytułowany „Curriculum vitae ks. Antoniego Kiełbasy” opisuje koleje życia bohatera pracy, począwszy od dzieciństwa w Świętochłowicach, przez kolejne etapy zdobywania wiedzy (Bagno, Lublin, Rzym) i pracy duszpasterskiej: Trzebnica i Nałęczów. Ostatnia cześć tego rozdziału to opis drugiego, 32- letniego pobytu w Trzebnicy (1972 – 2010), gdzie ks. Antoni łączył pracę duszpasterską, kustosza sanktuarium św. Jadwigi z działalnością naukową i dydaktyczną. W tej części książki znajdziemy wiele nieznanych i interesujących faktów przybliżających koleje losów naszego duszpasterza.

W drugim rozdziale Autor omawia różnorodne formy aktywności dydaktyczno – wychowawczej ks. Antoniego w okresie jego pracy w seminarium w Bagnie: prowadzone przez niego wykłady, organizowane sesje i sympozja, a także tematykę pisanych pod jego kierunkiem prac magisterskich i absolutoryjnych. Następna część pracy poświęcona jest działalności dydaktycznej jaką ks. Kiełbasa prowadził  w zakonach żeńskich: salwatorianek, betanek i boromeuszek. W rozdziale czwartym omówiono jego zaangażowanie w Polskiej Prowincji Salwatorianów (udział w kapitułach i konferencjach, członkostwo w komisjach). Kolejny rozdział przynosi informacje o bogatej działalności księdza na forum międzynarodowym, szczególnie aktywny udział w Komisji Historycznej i Komisji Odnowy.

Przedostatni rozdział jest obszerny i szczególnie dla trzebniczan interesujący. Zebrał w nim ks. Ireneusz wielką obfitość informacji o działalności ks. Antoniego w Trzebnicy, szczególnie w zakresie propagowania kultu św. Jadwigi Śląskiej Można więc prześledzić te z poczynań naszego duszpasterza, w których czynnie uczestniczyliśmy: organizację sesji, sympozjów i wystaw, publikacje naukowe i popularnonaukowe. Odnajdujemy tu także informacje o wkładzie ks. Antoniego w organizację uroczystości odpustowych, odnowienie Bractwa św. Jadwigi (powstałego jeszcze w XVII w.), działania na rzecz nadania trzebnickiej bazylice rangi Międzynarodowego Sanktuarium, organizację ruch pielgrzymkowego, pełnienie roli przewodnika po bazylice. Na kartach książki znalazło się także omówienie organizowanych przez ks. Antoniego sympozjów i sesji naukowych związanych z kultem Świętej, dziejami pocysterskiego kościoła i klasztoru, historii Trzebnicy. Przedstawione zostały nowe inicjatywy szerzenia kultu Śląskiej Pani: Muzeum Kultu św . Jadwigi, utworzenie Dużej, a potem Małej Ścieżki św. Jadwigi. Omówione zostały także różnorodne formy współpracy Księdza Profesora z władzami Trzebnicy i Towarzystwem Miłośników Ziemi Trzebnickiej i środowiskiem nauczycielskim: Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, kilkuletni cykl wykładów (2000 – 2006) pod hasłem „Zabytki Trzebnicy na nowo odczytane”. W tej części pracy omówiono też publikacje (książki i artykuły) na temat św. Jadwigi i historii Trzebnicy, w tym teksty (także w j. niemieckim), a także przykłady promocji kultu św. Jadwigi za pośrednictwem radia i telewizji.

Ostatni rozdział monografii  ma charakter podsumowujący. W tytułach poszczególnych podrozdziałów ks. prof. Antoni Kiełbasa określony jest jako:

– człowiek zatroskany o dobro i rozwój Polskiej Prowincji Salwatorianów;

– mąż Kościoła, czciciel św. Jadwigi;

– miłośnik ziemi śląskiej;

– zaangażowany historyk Kościoła.

Trzeba oddać Autorowi monografii ks. Ireneuszowi, że dokonał dzieła wielkiego, wymagającego ogromnej pracy. Zebrał starannie i uporządkował wszelkie działania i dokonania, którym swe ziemskie życie poświęcił tak ściśle z Trzebnicą związany ksiądz Antoni. Ta książka niesie wartości bezcenne. Pozwala w pełni ujrzeć i zrozumieć jak niezwykłą osobowością był żyjący wśród nas Ksiądz Profesor. Nie zawsze potrafiliśmy to ogarnąć i zrozumieć w codziennych z Nim kontaktach. Żył życiem prostym i uporządkowanym. Miał swój wypracowany przez lata prac i studiów stosunek do ludzi i otaczającego świata. Był znakomitym pedagogiem i mówcą. Jego homilie i wykłady, choć bardzo logiczne i uporządkowane, obfitowały w dygresje i zawierały niezbędny dystans, a nawet poczucie humoru. W książce przytoczono choćby taką wypowiedź ks. Antoniego: „władza psuje ludzi, a władza absolutna psuje absolutnie”.

Warto więc tę summę cum laudo Postaci, którą jeszcze tak dobrze pamiętamy mieć blisko siebie i często do niej zaglądać. Bo tacy ludzie jak śp. Ksiądz Profesor Antoni Kiełbasa tworzą na naszych oczach historię.

Książkę o ks. Antonim Kiełbasie można kupić w kiosku koło bazyliki – cena 45 złotych.

 

Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS, Ksiądz. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938 – 2010).  Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska. Praca doktorska z historii Kościoła napisana pod kierunkiem ks. prof. PWT dr. hab. Michała Pieli SDS. Wydawnictwo Salwator Kraków 2013

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here