Trzech nauczycieli nagrodzono kwotą 4 tys. zł brutto

247

Pierwsza nagroda powędrowała do Elżbiety Komarzyńskiej, dyrektorki Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Psarach. W uzasadnieniu nagrody można przeczytać, że Elżbieta Komarzyńska pełniąc przez wiele lat obowiązki nauczyciela matematyki oraz dyrektorki Szkoły Podstawowej w Psarach osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu w sprawdzianach uczniów przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, za rok szkolny 2012/2013 najlepszy wynik w gminie Wisznia Mała i jeden z lepszych w powiecie oraz zrealizowała na wysokim poziomie pilotaż projektu „Cyfrowa Szkoła” (jako jedna z dwudziestu szkół na Dolnym Śląsku). Ponadto pani dyrektor wprowadziła w szkole dziennik elektroniczny oraz uczestniczyła w rocznym szkoleniu dotyczącym ewaluacji zewnętrznej, organizowanym przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – służy w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem innym dyrektorom i nauczycielom. Elżbieta Komarzyńska jako nauczycielka matematyki odniosła w roku szkolnym 2012/2013 wiele sukcesów wraz z uczniami szkoły, w tym na powiatowych Konkursach Matematycznych – „Potęga” i „Mistrz Rachunku”, ogólnopolskich – „Kangur”, „MAT”, „Olympus”, a uczniowie szkoły byli Laureatami zDolnego Ślązaczka.

Nagrodę otrzymała także Jadwiga Spychała, byłej wicedyrektorka Zespołu Szkół w Krynicznie. Pełniąc przez wiele lat obowiązki nauczyciela przyrody oraz wicedyrektorki osiągała znaczące wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach uczniów przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jest autorką i koordynatorką funkcjonowania Klubów Młodego Odkrywcy na terenie gminy Wisznia Mała oraz systematycznie organizowała zielone szkoły pod hasłem: „Szlakiem stolic Polski”, organizowała dla uczniów zajęcia terenowe, rajdy szkolne, doprowadziła do powstania pierwszej ścieżki dydaktycznej na terenie gminy – „Mamut” w lesie bukowym koło Machnic. Pani Jadwiga rozwijała wiele działań ekologicznych, propagujących zdrowy styl życia i podejmowała działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, jest współautorką „Przewodnika dla osób pracujących metodą projektu”. A ponadto jako wieloletnia wicedyrektorka Zespołu Szkół w Krynicznie sprawowała nadzór pedagogiczny nad pracownikami dydaktycznymi szkoły i organizowała współpracę zespołów międzyprzedmiotowych.

Nagrodę w wysokości 4 tys. zł brutto otrzymała również Elżbieta Rojek, nauczycielka Zespołu Szkół w Krynicznie. Z uzasadnienia  można dowiedzieć się, że pełniąc przez wiele lat obowiązki nauczyciela pedagoga, wychowania w rodzinie, wychowawcy świetlicy współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas i zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych, między innymi nawiązała współpracę z Towarzystwem Higieny Psychicznej we Wrocławiu oraz pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa w swojej szkole  oraz przewodniczącej zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum. Ponadto była wielokrotnie autorką przedstawień profilaktycznych dla środowiska uczniów i rodziców, które były prezentowane na terenie powiatu i dwukrotnie wyróżnione w konkursie organizowanym przez Trzebnicki Ośrodek Kultury. Pani Elżbieta była także autorką i realizowała wiele projektów edukacyjnych oraz spotkań z uczniami i rodzicami w ramach profilaktyki uzależnień. Jest też założycielką oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i współpracuje z Bankiem Żywności, z którego pomoc trafia dzięki niej do najbardziej potrzebujących rodzin a także promuje wśród uczniów ideę wolontariatu.

Nagrodzonym nauczycielkom serdecznie gratulujemy!

W gminie Wisznia Mała z okazji Dnia Edukacji Narodowej trzech nauczycieli otrzymało nagrodę w wysokości 4 tys. zł brutto.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here