Gmina o nieprawidłowościach informuje… winnego

155

Poniżej zamieszczamy pytania, odpowiedzi burmistrza, a także nasze króciutkie do nich komentarze:

Dlaczego jeśli firmy odbierające odpady od mieszkańców potrzebują więcej czasu nie dostosowano do tych potrzeb harmonogramu odbioru?

Odpowiadając na pytanie informuję, że w miesiącu październiku tut. organ nie otrzymał od mieszkańców skarg dotyczących nieterminowego odbioru odpadów selektywnie zebranych.

Dotychczas największy problem, szczególnie w okresie letnim był z odbiorem odpadów gromadzonych selektywnie przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, dlatego też mając na uwadze obserwacje własne oraz prośby zarządców/administratorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej, jak również samych mieszkańców odbiór został zwiększony z trzykrotnego odbioru w miesiącu do jednego tygodniowo. Zdarzają się również sytuacje, że Spółka odbiera odpady częściej niż to wynika z ustalonego harmonogramu, jeśli zajdzie taka potrzeba. W przypadku zabudowy jednorodzinnej mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy i obserwowaną tendencję spadkową jeśli chodzi o ilość wytwarzanych odpadów selektywnie zebranych oraz fakt, że obecny harmonogram obejmuje tylko okres od 1.07 do 31.12. 2013 r., zmiany dotyczące odbioru selektywnej zbiórki od mieszkańców z tego typu zabudowy w rozbiciu na np. dwa dni robocze zostaną uwzględnione w kolejnym harmonogramie. Zgodnie z § 9 pkt. 4 podpisanej umowy (…) na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, kolejny harmonogram ma obejmować okres od 1.01. do 20.01. 2014 i powinien zostać przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji do dnia 30. 11. 2013.

Być może mieszkańcy już nie mają siły i ochoty skarżyć się „tut. organowi” (choć bardziej prawdopodobne jest, że skargi były, ale nie zostały zapisane), jednak w artykule podaliśmy przykłady: z Cerekwicy i Ujeźdźca odpady zostały zabrane po terminie. Dalsza część odpowiedzi jest niejasna, bo jeśli spółki zwiększyły częstotliwość odbioru odpadów, także „jeśli zajdzie taka potrzeba”, to przecież powinny poinformować o tym mieszkańców, czyli w praktyce zmienić harmonogram, a – jak wynika z dalszej wypowiedzi wiceburmistrza – ma to nastąpić pod koniec listopada.

W jaki sposób mieszkańcy mają segregować odpady w kolejnym miesiącu, jeśli worki do tego przeznaczone otrzymują w chwili odbioru odpadów z poprzedniego okresu, czyli z opóźnieniem?

Pracownicy spółki Ergo zobowiązani są przy odbiorze odpadów segregowanych pozostawić tyle pustych worków na poszczególne frakcje, ile mieszkaniec wystawi pełnych w dniu odbioru. Informujemy, że jeśli ktoś potrzebuje dodatkowego worka, to są one dostępne w siedzibie ZGK Ergo sp. z o.o., pl. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy w godzinach 7-15 oraz na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Milicka 47, od wtorku do soboty w godzinach 9-17. Jednocześnie pragnę zauważyć, że w ten sam sposób dostarczane są worki w innych gminach, gdzie wprowadzono system workowy.

Skoro do urzędu nie dotarły informacje o opóźnieniach w odbiorze odpadów, więc także o opóźnieniach w dostarczaniu worków. Całe szczęście, że mieszkańcy mają możliwość otrzymania worków pod ww. adresami.

 W sierpniu br. mówił Pan o zamiarze samorządu gminnego zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Czy zamiar został zrealizowany? Jeśli tak, to kiedy i jaka jest obecnie częstotliwość odbioru? Jeśli nie, to dlaczego?

Jeśli chodzi o odpady komunalne zmieszane, nie było podstaw do zwiększenia częstotliwości ich odbioru. Z zabudowy wielorodzinnej zarówno z miasta jak i z wiosek odbierane są one raz w tygodniu zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez zarządców/administratorów.  Od mieszkańców domków jednorodzinnych, zarówno z terenu Trzebnicy jak również z sołectw, odpady komunalne zmieszane odbierane są co dwa tygodnie. Zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zebranych z zabudowy wielorodzinnej jak wskazano w pkt. 1.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 14.10.2013 r. zmianom uległy terminy wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z 11 wsi: Biedaszków Wielki, Biedaszków Mały, Brzezie, Komorowo, Komorówko, Szczytkowice, Kuźniczysko, Skoroszów, Masłowiec, Małuszyn, Nowy Dwór. Nowy harmonogram odbioru znajduje się na stronach: www.trzebnica.pl, www.eko.trzebnica.pl, www.erotrzebnica.pl

I znowu kłopot z harmonogramem: podstaw do zwiększenia częstotliwości nie było,  zmieniono terminy we wsiach, a do redakcji, z prośbą o interwencję, zgłosiła się mieszkanka centrum Trzebnicy, dokładnie nowego domu przy ul. ks. Bochenka. Nasza Czytelniczka jednak – wbrew temu co mówi wiceburmistrz – w październiku poskarżyła się w urzędzie gminy. Jednak zamiast terminu, kiedy zostaną wywiezione śmieci – zmieszane! – usłyszała pytanie: „A kto jest waszym administratorem?”

Gminny regulamin utrzymania porządku zobowiązuje mieszkańców, którzy się zobowiązali (i płacą niższe stawki podatku „śmieciowego”) do segregowania opadów, do czynienia tego na cztery frakcje: makulaturę, tworzywa sztuczne,  odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Niestosowanie tego zagrożone jest administracyjnym podniesieniem stawki podatku. Tymczasem pracownicy odbierający odpady (zwłaszcza z nieruchomości wielorodzinnych) w samochodzie mieszają papier i plastiki. Czy nie jest to dyskryminowanie mieszkańców, a przynajmniej działanie demoralizujące i zniechęcające do segregacji? Czy umowa zawarta między gminą, a firmami zbierającymi odpady nie zobowiązuje tych ostatnich do selektywnego odbioru i niemieszania odpadów?

Odpowiadając na pytanie (…) informujemy, że do tut. organu również dotarły sygnały w tym zakresie. Spółka Ergo została poinformowana ustnie, jak również pisemnie o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Mieszkańcy zgodnie z prawem lokalnym są zobowiązani do selektywnego zbierania (…) odpadów (…). Jeżeli mieszkaniec zbiera te odpady do osobnych pojemników/worków, to oczywiście powinny być one od niego tak odebrane, aby poszczególne frakcje się nie mieszały. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (…) odbiór segregowanych odpadów komunalnych oraz ich transport powinien odbywać się w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania poszczególnych frakcji zbieranych selektywnie.

Umowa zawarta pomiędzy gminą Trzebnica, a konsorcjum w składzie: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o. na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu gminy Trzebnica jako nienależyte wykonanie przedmiotu uowy wskazuje na zmieszanie odpadów selektywnie zebranych z odpadami zmieszanymi. Samoistny zakaz w tym zakresie wprowadza również art. 9 e ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wiemy już, że mieszanie odpadów segregowanych – choć nagminne – jest nielegalne. A zatem pracownicy spółki nie powinni mieszać np. papieru z plastikiem itp. Wiemy też, że ten proceder jest znany władzom gminy. Że o „stwierdzonych nieprawidłowościach” poinformowana została – ustnie, jak również pisemnie – spółka Ergo. Jednak nie dostaliśmy odpowiedzi, czy z tych upomnień coś wynika. Władze gminy nie wspominają nic o nałożeniu kar umownych, czy o zerwaniu nieprzestrzeganej umowy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here