Sekretarz gminy Żmigród musi być

909

Stanowisko sekretarza gminy Żmigród pozostaje nieobsadzone od 30 sierpnia, kiedy to z Urzędem Miejskim pożegnał się oficjalnie Wojciech Smoliński, piastujący tę funkcję nieprzerwanie od 2007 roku. Musiał on ustąpić ze stanowiska w związku z wyborem na prezesa filii spółkiWałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – „Invest-Park Development”, dokonanym 21 sierpnia przez radę nadzorczą tego przedsiębiorstwa.

Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski pogratulował nominatowi wyboru i podziękował za blisko 6-letnią współpracę na spotkaniu z pracownikami Urzędu Miejskiego 30 sierpnia. Jednak już kilkanaście dni później, podczas sesji Rady Miejskiej 18 września nieoczekiwanie zapowiedział, że nie zamierza obsadzać opróżnionego stanowiska, ze względu na płynące z tego oszczędności. – Z panem Wojciechem Smolińskim rozstaliśmy się za porozumieniem stron. Ja nie spieszę się z decyzją o obsadzeniu stanowiska sekretarza, bo póki co prace w Urzędzie Gminy przez to się nie komplikują. Jak na razie pod uwagę biorę płynące z tego faktu oszczędności, wszak nie trzeba opłacać człowieka zasiadającego na tym stanowisku – przekonywał radnych burmistrz Żmigrodu.

Jednak znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych, która weszła w życie z dniem 1 września, wprost nakłada na samorządy gminne i powiatowe obowiązek wyłaniania sekretarza w drodze otwartego konkursu. Nabór na stanowisko sekretarza musi być przeprowadzony w terminie 3 miesięcy od zaistnienia wakatu bądź wejścia w życie znowelizowanej ustawy (co w przypadku Żmigrodu oznacza to samo). Oznacza to więc, że konkurs na sekretarza gminy musi zostać ogłoszony najpóźniej 29 listopada.

Podobnego dylematu nie miał nowy (wybrany w przedterminowych wyborach 24 lutego br.) wójt gminy Zawonia Robert Borczyk, który sam wcześniej sprawował funkcję sekretarza gminy. Mimo iż nie działały wtedy przepisy znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych powołał on na funkcję sekretarza gminy w drodze awansu wewnętrznego Paulinę Kozłowską, wcześniej pracującą w Urzędzie Gminy jako kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, budownictwa i gospodarki komunalnej i ściśle współpracującą z byłym sekretarzem gminy (pełniącym przez ponad pół roku funkcję wójta gminy) w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim środków unijnych. Stanowisko sekretarza gminy Zawonia pozostawało więc nieobsadzone przez 35 dni, czyli nieco ponad miesiąc. Gdyby burmistrz Robert Lewandowski działał równie sprawnie jak wójt Robert Borczyk nazwisko nowego sekretarza gminy Żmigród powinniśmy znać od piątku 4 października.Tak się jednak, „póki co”, nie stało.

Co ciekawe, znowelizowana ustawa nakłada również obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikami samorządowymi, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowego. Wymogiem niekaralności objęto również osoby pełniące w danym samorządzie funkcję doradcy lub asystenta. Nowe są też zasady awansu wewnętrznego. Przeniesienie na wyższe stanowisko może się odbywać tylko w ramach tej samej grupy stanowisk: urzędniczych (w tym kierowniczych), pomocniczych i obsługi administracyjnej oraz doradców i asystentów.

Kiedy burmistrz Lewandowski odniesie się do tych wszystkich zmian wynikających z nowych zapisów ustawowych dowiemy się zapewne już niedługo.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here