Kurczy się aglomeracja Trzebnicy

383

Jeśli Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjmie nowy podział gminy, aglomeracja trzebnicka, która w tej chwili obejmuje obszar zamieszkiwany przez 25,4 tys. mieszkańców skurczy się do terenu na którym mieszka 14,8 tys. ludzi, z czego 12 tys. to mieszkańcy miasta.

Wniosek gminy jest spowodowany przepisami unijnymi  nakazującymi podłączenie do 2016 wszystkich sołectw wchodzących w skład aglomeracji do gminnej kanalizacji. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały,  dotychczasowe granice aglomeracji „wyznaczone zostały zbyt szeroko i obejmują obszary o niskiej gęstości zaludnienia, poniżej wskaźnika koncentracji 120 mieszkańców na 1 km kanalizacji, dla którego  budowanie sieci uzasadnione ekonomicznie”. Dzięki temu gmina zaoszczędzi olbrzymie środki, a mieszkańcy  wsi zostaną skazani na używanie szamb lub budowę oczyszczalni przydomowych.

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzebnica.  Jak wyjaśnił wiceburmistrz Jerzy Trela, opracowanie tego planu jest konsekwencją wcześniejszego przystąpienia gminy do programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Żeby aplikować po jakiekolwiek środki na budowę np. elektrowni wiatrowych, czy inny instalacji do wytwarzania energii odnawialnej, gminy będą musiały posiadać taki plan gospodarki niskoemisyjnej, a po pewnym okresie wykazać się ilością wytworzonej energii odnawialnej, a także spadkiem emisji pyłów  dwutlenku węgla do środowiska.  Trzebnica taki plan będzie opracowywała wspólnie z obszarem aglomeracji wrocławskiej.

Radny Janusz Szydłowski zauważył, że projekt nie jest własny, został skopiowany z planu sporządzonego dla Wrocławia i w uzasadnieniu znalazł się nawet  fragment uchwały wrocławskiej, że: ” wdrożenie  planu ułatwi adaptację Wrocławia do wymogów gospodarki nieemisyjnej”. Trela wyjaśnił, że projekt został wypracowany i zredagowany przez przedstawicieli każdego samorządu należącego do ZIT i jest powielany we wszystkich gminach. Trzebnica taki plan będzie opracowywała wspólnie z obszarem aglomeracji wrocławskiej. – Po to są te wspólne programy, żeby później można było aplikować wspólnie o środki z różnych źródeł – dodał wiceburmistrz.

Wojciech Wróbel dopytywał się, jakie konsekwencje poniosą mieszkańcy po wprowadzeniu tego systemu: – Czy ograniczy to możliwości korzystania z kotłowni opalanych węglem i innych urządzeń, które niekoniecznie są ekologiczne, ale są dużo tańsze od urządzeń związanych z energią odnawialną.

– Chodzi głównie o to, żeby wykazać, w którym kierunku nastąpi rozwój energii odnawialnej. My nie ingerujemy w system, który już istnieje  – powiedział Trela. Dodał, że po wprowadzeniu planu będzie możliwość aplikowania o środki na nowe inwestycje proekologiczne.  Nie rozwiał jednak wątpliwości radnego, czy będą dopuszczalne, w nowych inwestycjach, konwencjonalnych, tanich instalacji.

Radni przyjęli też uchwałę o wyborze sołtysa w Będkowie. Wybory odbędą się 23 października o godz. 17 na posesji nr 17.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here