Przedszkole za darmo

150

Sprawa nadania statutu Przedszkola Samorządowego w Zawoni oraz ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego były przedmiotem obrad komisji oświaty Rady Gminy Zawonia, która omówiła te zagadnienia w środę, w przeddzień sesji, wnosząc kilka cennych uwag.

Dyrektorem przedszkola będzie dyrektor Zespołu Szkół

Radny Piotr Grucela zabierając głos w sprawie statutu nowej placówki oświatowej w gminie zauważył, że radni wyrażając latem ubiegłego roku zgodę na budowę Przedszkola Samorządowego wyraźnie zapisali w uzasadnieniu uchwały, że przedszkole wejdzie w skład Zespołu Szkół w Zawoni, nie będzie więc potrzeby tworzenia własnej administracji oraz wyznaczanie dyrektora placówki, którym „z automatu” powinien być dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Szaliński. Radny zaproponował więc, by zgodnie z intencją rady ze statutu usunąć wszystkie zapisy, w których jest sformułowanie „dyrektor przedszkola” i zastąpić je słowami „dyrektor Zespołu Szkół”. Poprawka spotkała się ze zrozumieniem członków komisji oświatowej, którzy jednogłośnie zagłosowali za zmianą statutowych zapisów. Podobnie postąpili radni zgromadzeni na sesji Rady Gminy Zawonia w czwartek 26 września, którzy również jednogłośnie opowiedzieli się za tymi, kosmetycznymi w sumie, zmianami.

W przyjętym statucie Przedszkola Samorządowego zapisano kilka ciekawych rzeczy. Dowiadujemy się więc, że przedszkole funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu, w godz. od 6.30 do 16.30. Blok obejmujący bezpłatne nauczanie (w ramach podstawy programowej MEN), wychowanie i opiekę trwa 5 godzin, od 7.30 do 12.30. Czas trwania zajęć dodatkowych (j. angielski, rytmika, religia, zajęcia rewalidacyjne) będzie dostosowany do możliwości rozwojowych  dzieci i wynosić będzie jednorazowo 15–20 minut w przypadku dzieci 3- i 4-letnich oraz 25–30 minut w przypadku dzieci w wieku 5–6 lat.

Przedszkole za 0 zł

Podczas obrad sesyjnych zawońscy radni zajęli się również fundamentalną kwestią opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza limitem obowiązkowych 5 godzin. Jak pamiętamy, rząd przyjął w tym roku poprawkę do ustawy o systemie oświaty, w której określono, że rodzice za zajęcia dodatkowe, takie jak nauka języka obcego, rytmika, gimnastyka korekcyjna itp., nie mogą płacić więcej niż złotówkę  za godzinę (stąd nazwa programu „Przedszkole za złotówkę”), co ma wpływać na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz odciążać kieszeń rodziców, którzy często płacili po kilkadziesiąt złotych za zajęcia organizowane m.in. przez firmy zewnętrzne.

Wójt gminy Zawonia Robert Borczyk przygotowując uchwałę o ustaleniu opłaty za korzystanie z zajęć dodatkowych zaproponował, by wyniosła ona… 0 złotych. Jak uzasadniał wójt podczas sesji, gmina uzyskała na rok szkolny 2013/2014 dofinansowanie w wysokości 181 tys. zł z unijnego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizację zajęć dodatkowych i nie ma w związku z tym potrzeby obciążania rodziców kosztami.

W ramach programu o nazwie „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia” 73 dzieci uczęszczających do placówki przy ul. Szkolnej 26 będzie korzystać z następujących zajęć: język angielski lub język niemiecki (4 grupy 15-osobowe po 2 godz. w tygodniu), rytmika/umuzykalnienie (3 grupy po 2 godz. w tygodniu), zajęcia logopedyczne (156 godz. zajęć), gimnastyka korekcyjna (3 grupy po 1 godz. w tygodniu), blok matematyczno-przyrodniczy (60 dzieci będzie uczestniczyć w tym projekcie). Dodatkowo planowany jest wyjazd dzieci do zoo i Teatru Lalek we Wrocławiu, zabawa choinkowa oraz piknik rodzinny w noc świętojańską.

Uchwała o bezpłatnych zajęciach dodatkowych dla przedszkolaków została przyjęta jednogłośnie.

 

„Schetynówka” razem z powiatem

Bardzo ważnym tematem obrad sesji były dwie uchwały związane z planami przebudowy strategicznej drogi powiatowej nr 1371D Tarnowiec–Zawonia. Gmina zamierza ubiegać się o 50-procentowe dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”). W tym celu przygotowywany jest wniosek, w którym zadeklarowane zostanie partnerstwo wraz z Powiatem Trzebnickim, co umożliwi uzyskanie aż 319,4 tys. zł dofinansowania rządowego oraz 159,7 tys. zł wsparcia powiatu trzebnickiego. Kosztorys przygotowany dla tej inwestycji zakłada, że na remont drogi wydanych zostanie 638,8 tys. złotych.

Radni, zobligowani tym, że wnioski o „schetynówki” składane być mogły do poniedziałku 30 września, jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego Powiatu Trzebnickiego (czyli remontu drogi Tarnowiec–Zawonia) oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej od samorządu powiatowego na realizację inwestycji drogowej. Uchwały o porozumieniu z gminą Zawonia i udzieleniu pomocy finansowej, w przeddzień zawońskiej sesji przyjęli również radni powiatowi.

Trudno ocenić, jakie są szanse Zawoni na uzyskanie wsparcia w ramach „schetynówek”. Program ten bowiem jest stale ograniczany: obecnie gminy i powiaty mogą składać tylko po jednym wniosku, a pula pieniędzy w skali kraju zmalała z deklarowanego 1 miliarda złotych do zaledwie 250 milionów. Warto też pamiętać, że w tym roku w województwie dolnośląskim przyznano dofinansowanie tylko dla 16 projektów, co pokazuje, jak duża istnieje tutaj konkurencja.

 

Pozytywna opinia RIO za I półrocze

Zanim przystąpiono do głosowania nad projektem zmian w tegorocznym budżecie, wójt Robert Borczyk udzielił radnym kilku informacji o sytuacji bieżącej w gminie. Dowiedzieliśmy się więc, że ruszyły prace ziemne przy układaniu światłowodu, który zapewni powszechną dostępność do szerokopasmowego internetu w ramach tzw. Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. Ruszyły też prace budowlane przy budowie świetlicy wiejskiej w Kałowicach, rozpisano również przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska w Czeszowie.

W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych gmina zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie budowy placów zabaw w Głuchowie, Sędzicach i Tarnowcu (zwrot kosztów kwalifikowanych wynosi aż 80 proc.). Równie wysokich zwrotów oczekuje się przy organizacji II edycji międzynarodowego wyścigu kolarskiego „Korona Kocich Gór” (od sponsorów prywatnych oraz gmin i powiatu w tym roku pozyskano 17 tys. zł, zaś dotacja marszałka województwa wyniosła 25 tys. zł). Zamierza się również uzyskać wsparcie władz województwa dla budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Zawoni, w pasie drogi powiatowej Tarnowiec–Zawonia (do tej pory pozyskano na ten cel 150 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”) oraz na remont punktów przedszkolnych w Zawoni (3 oddziały) i Czeszowie (2 oddziały).

Wykonanie tegorocznego budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pozytywnie, co jest znakomitą wiadomością dla wybranego zaledwie w lutym wójta Borczyka. Nieźle wyglądają też parametry bieżące budżetu. Po dokonaniu zmian planowane dochody gminy wyniosą 17,2 mln zł, wydatki kształtować się będą na poziomie 17,6 mln zł, natomiast deficyt budżetu wyniesie 368,6 tys. zł. Również w tym przypadku zawońscy radni przyjęli zaproponowane zmiany jednogłośnie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here