Powiat przystąpił do projektu „Nauczyciel na 6”

304

Projekt „Nauczyciel na 6” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  Umowa podpisana została13 sierpnia na kwotę 798 562,00 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli poprzez wdrożenie kompleksowego programu wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu trzebnickiego. Do szczegółowych celów projektu należą m.in.  poprawa zdolności planowania i monitorowania procesu doskonalenia w szkołach i przedszkolach, poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół i przedszkoli w kontekście planowanych działań w obszarze wymagającym szczególnego wsparcia a także podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów (wicedyrektorów) w ramach utworzonych sieci współpracy i samokształcenia.

Projekt potrwa do lipca 2015 r. W tym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, spotkania z ekspertami (w ramach tzw. oferty doskonalenia), w placówkach oświatowych utworzone zostaną także sieci współpracy i samokształcenia, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i multimedialny oraz  pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.

Projektem kieruje zespół projektowy w składzie: koordynator projektu Anna Jasinowska – Czarny, asystent ds. monitoringu i ewaluacji Paulina Lempart, asystent ds. sieci i doskonalenia Agnieszka Maliszkiewicz, 5 Szkolnych Organizatorów Edukacji (SORE),

Biuro projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1.

Więcej informacji na temat projektu, regulamin rekrutacji oraz deklarację uczestnictwa można uzyskać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

–  Projekt „Nauczyciel na 6” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie jakie zgłaszali nauczyciele, pedagodzy  i dyrektorzy podczas 1 Forum Oświatowego, które odbyło się w lutym 2012 r.  – mówi twórca projektu Dominika Łasica- Z-ca Naczelnika Wydziału. Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę ciągłego dokształcania się  m.in. w zakresie nowej podstawy programowej, wprowadzenia multimediów do procesu kształcenia czy innowacyjnych metod nauczania. Placówki Oświatowe z terenu Powiatu Trzebnickiego, podpisały w tym okresie list intencyjny, że są zainteresowane udziałem w projekcie. Powiat Trzebnicki (tylko Powiaty mogły składać wnioski) przygotował odpowiadający na potrzeby wszystkich placówek (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) projekt, który otrzymał dofinansowanie.

–  Korzyści dla szkół i przedszkoli z przystąpienia do projektu są ogromne – mówi koordynator projektu Anna Jasinowska – Czarny, i wylicza: –  Po pierwsze placówki otrzymają wsparcie „szyte na miarę” –  to one będą decydowały o tym jakie będą odbywały się u nich szkolenia i warsztaty. Po drugie powstaną sieci wymiany doświadczeń dyrektorów i nauczycielami, o które w ankietach zabiegała kadra oświatowa. Po trzecie przez cały okres wdrażania zmian w swojej placówce nauczyciele i dyrektorzy będą pod opieka SORE- który będzie ich wspierał i pomagał we wprowadzaniu zmian w szkole.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here