Oborniccy radni przeciwni spłacaniu długu obligacjami

630

Jeszcze przed zatwierdzeniem porządku obrad czwartkowej sesji, burmistrz Sławomir Błażewski  poprosił o wycofanie z obrad sesji najważniejszych z zaplanowanych na ten dzień projektów uchwał: w sprawie emisji obligacji na 32 mln zł, w sprawie zmian w budżecie. Te wnioski nie wymagały uzasadnienia, ponieważ burmistrz był  wnioskodawcą wszystkich trzech projektów.

Ta decyzja nie była jednak zaskoczeniem dla radnych, którzy dyskutowali na temat tych posunięć finansowych dwa dni wcześniej, podczas wspólnego spotkania komisji rady.

We wtorek, na spotkaniu wspólnym komisji Zbigniew Stabiszewski, szef firmy Pro-Biz przedstawił radnym projekt restrukturyzacji zadłużenia gminy. Właśnie ten projekt przewidywał  emisję nowych ponadtrzydziestomilionowej wartości obligacji.

Według autora projektu restrukturyzacji, 18,95 mln zł uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych miałoby być przeznaczone na wykup dotychczas wyemitowanych obligacji, a 2,344 mln zł – na sfinansowanie deficytu obecnego budżetu. Pozostałe  9 mln zł pożyczki miało zostać przeznaczone na finansowanie zadań  zgodnie z przedsięwzięciami wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2013-2028, czyli na budowę: chodnika ze ścieżką rowerową z Obornik Śl.  w kierunku Wilczyna, targowiska „Mój rynek” w Obornikach Śl., centrów integracji społecznej w świetlicach wiejskich w Zajączkowie i Bagnie, remizy OSP w Pęgowie, młodzieżowego centrum podnoszenia ciężarów w Ośrodku Sportu i Rekreacji, rozbudowę kanalizacji w Obornikach Śl., modernizację: ul. Leśnej w Osoli, budynku przy ul. Parkowej 9 w Obornikach Śl., rewitalizację Parku Miejskiego w Obornikach Śląskich.

Zyskiem dla budżetu miałoby być być blisko 2,5 mln zł rocznie, czyli raty, jakie gmina obecnie musi płacić za wykup dotychczas zaciągniętych obligacji. Pieniądze te mogłyby stanowić „wkład własny” do projektów, jakie mogłyby być sfinansowane z pomocą unijnych dotacji. Jak wyliczył szef Pro-Biz – przy założeniu pełnych dotacji – gmina mogłaby przeprowadzić inwestycje za kwotę 240 mln złotych!

Radni jednak byli sceptyczni wobec tego projektu. Jak stwierdziła wiceprzewodnicząca RM Agnieszka Zakęś, program restrukturyzacji jest wewnętrznie sprzeczny: – Teza jest taka, żeby w krótkim okresie wygenerować środki na udział własny potrzebny do wykonania zadań. Ale z drugiej strony, cel strategiczny zakłada zapewnienie finansowania bieżących potrzeb. Dokument więc sam sobie przeczy – stwierdziła. Radna zauważyła, że oprócz nowych zadań, jakie miałyby znaleźć się w „nowej perspektywie finansowej” znalazły się projekty planowane wcześniej, na które wzięto już kredyty, a które nie zostały zrealizowane. Łukasz Budas podał w wątpliwość dobór algorytmów, w wyniku których uzyskano kwotę 240 mln zł. Zażądał „formułek excela”, żeby sprawdzić wliczenia, ale spotkał się z odmową.

Ponieważ radni na komisji zaopiniowali negatywnie projekt uchwały dopuszczającej emisję obligacji, burmistrz wycofał projekt z porządku obrad sesji. Wycofał też projekt zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

Radni podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin  Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa i Osola. Nadali też nazwy nowym ulicom: Wisławy Szymborskiej w Obornikach Śląskich i Azaliowej w Pęgowie.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Jadwiga Głodowska poinformowała, że komisja rozpatrzyła skargę Adama Stockiego na działanie burmistrza. Stocki zarzucił burmistrzowi, że odpowiedź na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy otrzymał po ustawowym terminie. Komisja zarekomendowała radzie uznanie skargi za zasadną. Dodatkowo komisja rewizyjna zaleciła wprowadzenie procedur zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw petentów: „Błędy te powodują, że Urząd Miejski oraz burmistrz są postrzegani przez mieszkańców gminy jako mało profesjonalni i nieodpowiedzialni” – czytamy w uzasadnieniu stanowiska komisji rewizyjnej. Rada jednogłośnie uznała skargę za uzasadnioną.

Sekretarz gminy Izabela Żmuda poinformowała, że wojewoda dolnośląski stwierdził nieważność uchwały przyjętej przez RM w czerwcu br. o likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Obornicki Ośrodek Kultur i utworzeniu instytucji kultury pn. Obornicki Ośrodek Kultury.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here