Czy mandaty z fotoradaru w Prusicach są legalne?

1766

Do redakcji NOWej napisał Karol, nasz Czytelnik, który zwrócił uwagę na publikację na jednym z portali, który opisywał stanowisko Prokuratury Generalnej dotyczące mandatów wystawianych przez straże miejskie, za wykroczenia zarejestrowane przez stacjonarne (na masztach) fotoradary. Z tekstu jasno wynikało, że straż miejska nie może wystawiać mandatów za przewinienia zarejestrowane właśnie stacjonarnymi fotoradarami, a jedynie tymi mobilnymi, montowanymi na samochodach oraz przenośnymi. Jak się okazuje, również w przypadku mandatów wystawianych przez straże na podstawie monitoringu jest wiele wątpliwości prawnych.

Prokuratura Generalna  –  SM uprawnień nie ma

Z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości zwróciliśmy się do rzecznika Prokuratury Generalnej. Jak się okazało, pytania dotyczące mandatów wystawianych przez straż miejską zadawane są mu bardzo często.

Do Prokuratury Generalnej kierowane są liczne pytania i wątpliwości, dotyczące kar grzywien wymierzonych w postępowaniu mandatowym przez straż gminną (miejską) oraz prawomocnymi skazaniami przez sądy powszechne za popełnienie wykroczeń przez uczestników ruchu drogowego, w których wniosek o ukaranie złożyła straż gminna (miejska),  należy podkreślić, że organ ten zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej k.p.w.) w zw. z art. 129 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej Prawo o ruchu drogowym) nie posiada uprawnień do realizowania wskazanych powyżej czynności, w przypadku ujawnienia wykroczenia w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego w odniesieniu do postępowania mandatowego, jak i kierowania do sądów wniosków o ukaranie – mówi Maciej Kujawski z Biura Prokuratora Generalnego. Zaznacza również, że inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zarejestrowania faktu popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym przez kamerę tzw. monitoringu miejskiego. – Kompetencje straży gminnej(miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego zostały ściśle określone w art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c Prawa o ruchu drogowym, z którego wynika, że poza wykorzystywaniem przenośnych urządzeń rejestrujących i urządzeń zamontowanych w pojazdach,  funkcjonariusze wymienionych organów są również uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego, miedzy innymi naruszającego przepisy o zatrzymaniu lub postoju, niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym, ruchu pieszych. Tak więc w tym przypadku: – Organy straży gminnej(miejskiej) mogą nakładać mandaty karne oraz kierować wnioski o ukaranie do sądu. Nie dotyczy to innych wykroczeń z zakresu ruchu drogowego ujawnionych za pomocą kamer monitoringu miejskiego, gdzie oskarżycielem może być tylko policja.

Co w razie, kiedy dostaniemy do domu list ze straży miejskiej ze zdjęciem z fotoradaru i mandatem? – Straż miejska czy gminna nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kierowania wniosku do sądu o ukaranie obwinionego oraz do wnoszenia środków zaskarżenia –  w każdym przypadku gdy dotyczy to wykroczeń związanych z naruszeniem Prawa o ruchu drogowym, ujawnionych za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego, a w przypadku wykroczeń zarejestrowanych przez monitoring miejski ma ograniczone kompetencje. Dlatego też, każdy prawomocny wyrok sądu skazujący za wymienione powyżej wykroczenia z wniosku straży gminnej jest możliwy do zaskarżenia jedynie w drodze kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich – wskazuje Maciej Kujawski i dodaje, że kasacja może być wniesiona w każdym czasie, niezależnie od tego czy wyrok uprawomocnił się w sądzie I instancji, czy w też w instancji odwoławczej. (art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w.).

Strażnicy Miejscy z Prusic – możemy karać

W związku z tym, że Straż Miejska w Prusicach wystawia mandaty za wykroczenia zarejestrowane między innymi fotoradarem stacjonarnym, poprosiliśmy Tomasza Sokołowskiego, komendanta SM w Prusicach o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej. – Zgodę na zainstalowanie masztu dla fotoradaru przy drodze krajowej nr 5, przy obwodnicy Prusic w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową do Obornik Śląskich wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Straż Miejska w Prusicach jest w również w posiadaniu pozytywnej opinii dotyczącej lokalizacji urządzenia rejestrującego znajdującego się przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław i drogi powiatowej nr 1348D na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 14 marca 2013 roku – w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące ( Dz. U. z 2013 r. poz. 366) wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zgodnie z pismem o sygnaturze R-I-0151-307/13 – wskazuje przepisy komendant i w dalszej części odpowiedzi powołuje się na przepisy dotyczące wydawania zgody na lokalizację nowych fotoradarów. – Nowe przepisy nie dotyczą tych urządzeń i masztów, które zostały zainstalowane przed wejściem w życie ustawy, przy jednoznacznym braku w przepisach przejściowych wprowadzenia odstępstwa od ogólnej zasady „lex retro non agit” Straż Miejska w Prusicach jest uprawniona do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego – wyjaśnia Tomasz Sokołowski i dodaje: – Przepisy ustawy o ruchu drogowym nie wprowadzają zakazu używania przez Straż Miejską urządzeń rejestrujących stacjonarnych (fotoradarów) na terenie dróg krajowych, ponieważ przepis art. 129 b ust. 3 pkt. 3 tej ustawy przewiduje zasadę, iż Straż Miejska jest uprawniona do używania urządzeń rejestrujących, a urządzeniem rejestrującym według art. 2 pkt 59 w/w ustawy są urządzenia stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe. Ograniczenia stosowania przez Straż Miejską urządzeń rejestrujących dotyczy zainstalowanych w pojeździe w czasie pracy urządzenia kiedy pojazd nie może znajdować się w ruchu oraz sytuacji użycia przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Policji. Ograniczenia powyższe wydają się zasadne w przypadku innych urządzeń rejestrujących niż stacjonarne biorąc pod uwagę charakter i sposób korzystania z tych urządzeń. Z tych powodów ustawodawca słusznie nie wprowadził zakazu korzystania przez Straże Miejskie ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Gdyby ustawodawca zakazał używania przez Straże Miejskie stacjonarnych fotoradarów z pewnością określiłby to wprost w przepisach, a tego ustawodawca nie dokonał – mówi Tomasz Sokołowski i dodaje, że Straż Miejska w Prusicach nie widzi podstaw do usunięcia fotoradaru z masztu, a tym bardziej nie działa niezgodnie z prawem co w konsekwencji nie podważa prawidłowego wystawiania mandatów, lub kierowania wniosków o ukaranie do sądu za wykroczenia zarejestrowane tym fotoradarem. Co więcej, komendant, powołując się na stanowisko Stowarzyszenia Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, uważa, że interpretacje Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwestionujące uprawnienia Straży Miejskich w zakresie używania stacjonarnych fotoradarów są błędne.

Jak jest naprawdę?

Co te wszystkie skomplikowane prawnicze wywody znaczą dla przeciętnego kierowcy? Tyle, że każde zarejestrowane wykroczenie to źródło potencjalnych problemów. Prokuratura Generalna stoi na stanowisku, że SM nie ma uprawnień do wystawiania mandatów za wykroczenia zarejestrowane stacjonarnymi fotoradarami, natomiast prusicka SM stoi na stanowisku, że ma, fotoradaru nie „odinstaluje”, a mandaty będzie nakładać dalej. Obie instytucje przedstawiają mnóstwo podstaw prawnych (pełne wypowiedzi można znaleźć na naszej stronie internetowej), ale najważniejszy wydaje się przepis określający kompetencje straży miejskiej art. 129b ust. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym: „Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji”.

Wiadomo, że strażnicy łatwo nie odpuszczą, bo sumy jakie wpływają do budżetu gminy za mandaty zarejestrowane fotoradarem przy „piątce” są znaczne, wynoszą ponad 1 mln złotych.

Poniżej odpowiedź rzecznika Prokuratury Generalnej:
Problematyka związana z prawomocnymi karami grzywny wymierzonymi w postępowaniu mandatowym przez straż gminną (miejską) za popełnienie wykroczeń w ruchu drogowym oraz prawomocnymi orzeczeniami sądów skazującymi za popełnienie wykroczeń przez uczestników ruchu drogowego, w których oskarżycielem publicznym była w/w straż gminna (miejska).

W związku z kierowanymi do Prokuratury Generalnej licznymi pytaniami i wątpliwościami, a dotyczącymi kar grzywien wymierzonych w postępowaniu mandatowym przez straż gminną (miejską) oraz prawomocnymi skazaniami przez sądy powszechne za popełnienie wykroczeń przez uczestników ruchu drogowego, w których wniosek o ukaranie złożyła straż gminna (miejska), raz jeszcze należy podkreślić, że organ ten zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej k.p.w.) w zw. z art. 129 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej Prawo o ruchu drogowym) nie posiada uprawnień do realizowania wskazanych powyżej czynności, w przypadku ujawnienia wykroczenia w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego, zdefiniowanego w art. 2 pkt 59 w/w ustawy Prawo o ruchu drogowym i to w odniesieniu do postępowania mandatowego, jak i kierowania do sądów wniosków o ukaranie.

Szczegółowy wywód prawny w tym zakresie został zamieszczony na stronie internetowej Prokuratury Generalnej.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja prawna w przypadku zarejestrowania faktu popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym przez kamerę tzw. monitoringu miejskiego.      Kompetencje straży gminnej(miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego zostały ściśle określone w art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c Prawa o ruchu drogowym, z którego wynika, że poza wykorzystywaniem przenośnych urządzeń rejestrujących i urządzeń zamontowanych w pojazdach,  funkcjonariusze wymienionych organów są również uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem:

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

c) ruchu pieszych.

Tak więc w przypadku popełnienia wykroczenia związanego z naruszeniem norm  Prawa o ruchu drogowym(art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c), ujawnionego za pośrednictwem kamer monitoringu miejskiego, organy straży gminnej(miejskiej) mogą nakładać mandaty karne oraz kierować wnioski o ukaranie do sądu. Nie dotyczy to innych wykroczeń z zakresu ruchu drogowego ujawionych za pomocą kamer monitoringu miejskiego, gdzie oskarżycielem może być tylko Policja.

W związku z tym uzasadnionym jest wyjaśnienie skutków prawnych dotyczących:

1.prawomocnych mandatów karnych, za wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnego   urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru” i kamer monitoringu miejskiego;

2.prawomocnych skazań przez sądy powszechne za wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru” i kamer monitoringu miejskiego;

Ad.1

Zgodnie z art. 98 k.p.w. obecne przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów, a mianowicie:

a. mandaty gotówkowe, wydawane ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył;

b. mandaty kredytowane, wydawane ukaranemu za potwierdzeniem odbioru;

c. mandaty zaoczne, którym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy.

Mandat gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył, mandat kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru, zaś mandat zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego

Art. 101 k.p.w. przewiduje możliwość uchylenia prawomocnego mandatu karnego przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na obszarze którego działania została nałożona grzywna      i  jedynie w przypadku gdy karę tą nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie zawitym 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu, bądź z urzędu.

Termin ten, jako zawity, może być przywrócony przy wykazaniu, że uchybienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, a podmiot występujący o przywrócenie terminu musi jednocześnie dokonać czynności, której uchybienie dotyczyło, czyli też sam złożyć wniosek o uchylenie mandatu.

Sąd procedując w trybie art. 101 k.p.w. może uchylić prawomocny mandat karny i nakazać podmiotowi, na którego rachunek pobrano grzywnę jej zwrot,  lub też odmówić jego uchylenia.

Przedmiotowego orzeczenia sądu nie można zaskarżyć w żadnym trybie.

W uchwale z dnia 30 września 2003 r., I KZP 25/03 Sąd Najwyższy zajął stanowisko,  że „nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania mandatowego, ani postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 101 k.p.w. i zakończonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego, ponieważ orzeczenie to nie kończy prawomocnie postępowania sądowego w rozumieniu art. 113 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 540 § 1 in principio k.p.k.”(OSNKW 2003/9-10/81, Prok.i Pr.-wkł. 2003/11/16, Biul.SN 2003/9/10, Wokanda 2004/4/12).

Z podobnych przyczyn, jak wyżej podano, nie jest dopuszczalna kasacja podmiotów specjalnych na podstawie art. 110 k.p.w. od postanowienia sądu o odmowie uchylenia mandatu, gdyż dotyczyć ona może tylko orzeczeń prawomocnie kończących postępowanie główne, a nie postanowień incydentalnych (ubocznych).

Reasumując, należy stwierdzić, że w przypadku nałożenia przez straż gminną(miejską) kary grzywny w drodze postępowania mandatowego, ów prawomocny mandat mógłby zostać uchylony przez właściwy sąd rejonowy tylko wówczas, gdyby czyn zabroniony objęty mandatem nie zawierał znamion wykroczenia. Nie jest samoistną podstawą do uchylenia mandatu we wspomnianym trybie fakt nałożenia go przez organ nieuprawniony.

Ad 2.

Zdecydowanie odmiennie kształtuje się sytuacja prawna w przypadku prawomocnych skazań przez sądy powszechne za wykroczenia ujawnione przez straż gminną (miejską) za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru” i kamer monitoringu miejskiego.

Jak już wyżej wspomniano, organ ten nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kierowania wniosku do sądu o ukaranie obwinionego oraz do wnoszenia środków zaskarżenia –  w każdym przypadku gdy dotyczy to wykroczeń związanych   z naruszeniem Prawa o ruchu drogowym, ujawnionych za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego. Odnośnie wykroczeń ujawnionych za pomocą kamer monitoringu miejskiego z zakresu ruchu drogowego straż gminna(miejska) posiada ograniczone kompetencje do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kierowania wniosku do sądu o ukaranie obwinionego oraz do wnoszenia środków zaskarżenia, a sprowadzają się one przypadków wskazanych w art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a,  b i c Prawa o ruchu drogowym.

Tak więc każdy prawomocny wyrok sądu skazujący za wymienione powyżej wykroczenia z wniosku straży gminnej (miejskiej), jest możliwy do zaskarżenia jedynie w drodze kasacji wniesionej przez podmiot specjalny, określony w art. 110 § 1 k.p.w. (Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich).

Podkreślić należy, że kasacja może być wniesiona na korzyść obwinionego w każdym czasie, niezależnie od tego czy wyrok uprawomocnił się w sądzie I instancji, czy w też w instancji odwoławczej. Ewentualną podstawą do zaskarżenia takiego wyroku kasacją, może być określona w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w. bezwzględna przyczyna odwoławcza w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

Maciej Kujawski

Biuro Prokuratora Generalnego

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Odpowiedź Tomasza Sokołowskiego, komendanta Straży Miejskiej w Prusicach

Straż Miejska w Prusicach obsługuje fotoradar stacjonarny w miejscowości Prusice, który jest własnością Gminy Prusice. Zgodę na zainstalowanie masztu dla fotoradaru przy drodze krajowej nr 5 (obwodnica Prusice) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową do Obornik Śląskich wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zgodnie z pismem o sygnaturze GDDKiA O/WR – Z-2-ak/409/5/222/2008. Straż Miejska w Prusicach jest w również w posiadaniu pozytywnej opinii dotyczącej lokalizacji urządzenia rejestrującego znajdującego się przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 (Poznań-Wrocław) i drogi powiatowej nr 1348D na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 14 marca 2013 roku – w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące ( Dz. U. z 2013 r. poz. 366) wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zgodnie z pismem o sygnaturze R-I-0151-307/13.
W przypadku instalacji nowych urządzeń rejestrujących, mają zastosowanie przepisy art. 20b i 20 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r . Nr 19 poz 115, z późn. zm.) – dodane ustawą z dnia 29 października 2010 roku. O zmianie ustawy -prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.Nr 225, poz. 1466). Zgodnie z tą regulacją, zarządca drogi lub straż gminna (miejska), instaluje lub usuwa stacjonarne urządzenia rejestrujące lub obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej, za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W ocenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zgodnie z pismem o sygnaturze CAN WIU.023.1.2013.0104.161 z dnia 18.06.2012 roku, zgoda na zamontowanie oraz podjęcie rejestracji naruszeń przepisów ruchu drogowego, nie jest wymagana zgodnie z art.. 20b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz 115 z późn. zm.) nie dotyczy tych urządzeń i masztów, które zostały zainstalowane przed wejściem w życie ustawy, przy jednoznacznym braku w przepisach przejściowych wprowadzenia odstępstwa od ogólnej zasady „lex retro non agit Straż Miejska w Prusicach jest uprawniona do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego. ( art. 129b.ust.2 pkt 1, lit.b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn.zm.). Przepisy ustawy o ruchu drogowym nie wprowadzają zakazu używania przez Straż Miejską urządzeń rejestrujących stacjonarnych (fotoradarów) na terenie dróg krajowych, ponieważ przepis art. 129 b ust. 3 pkt. 3 tej ustawy przewiduje zasadę, iż Straż Miejska jest uprawniona do używania urządzeń rejestrujących a urządzeniem rejestrującym według art. 2 pkt 59 w/w ustawy są urządzenia stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe. Ograniczenia stosowania przez Straż Miejską urządzeń rejestrujących dotyczy zainstalowanych w pojeździe w czasie pracy urządzenia kiedy pojazd nie może znajdować się w ruchu oraz sytuacji użycia przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Policji.. Ograniczenia powyższe wydają się zasadne w przypadku innych urządzeń rejestrujących niż stacjonarne biorąc pod uwagę charakter i sposób korzystania z tych urządzeń. Z tych powodów ustawodawca słusznie nie wprowadził zakazu korzystania przez Straże Miejskie ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Przepis art. 129g ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym podkreśla kompetencje Straży Miejskich do użycia stacjonarnych fotoradarów, skoro nie wyklucza zastosowania stacjonarnych fotoradarów w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości czy nie stosowanie się do sygnałów świetlnych. Gdyby ustawodawca zakazał używania przez Straże Miejskie stacjonarnych fotoradarów z pewnością określiłby to wprost w przepisach, a tego ustawodawca nie dokonał.
Należy podkreślić, iż Stowarzyszenie Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej w oświadczeniu z 27 lipca 2013 roku podkreśliło uprawnienia ustawowe do korzystania ze stacjonarnych fotoradarów i prowadzenia postępowań wykroczeniowych w zakresie naruszenia przepisów prawa drogowego, ujawnionych za pomocą stacjonarnych fotoradarów. Z tych powodów stanowiska prezentowane w prasie czy też Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwestionującą uprawnienia Straży Miejskich w zakresie używania stacjonarnych fotoradarów są błędne.
W związku z powyższym Straż Miejska w Prusicach nie widzi podstaw do usunięcia fotoradaru z masztu 790 a tym bardziej nie działa niezgodnie z prawem co w konsekwencji nie podważa prawidłowego wystawiania mandatów, lub kierowania wniosków o ukaranie do sądu za wykroczenia zarejestrowane tym fotoradarem.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here