Absolutorium bez sprzeciwu

61

prusiceGłosowanie nad uchwałą absolutoryjną jest bardzo ważne, ponieważ radni oceniają, czy burmistrz dobrze wykonał budżet za poprzedni rok. Podjęcie decyzji poprzedzone jest komisjami. Radni wysłuchują również opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odczytał ją skarbnik gminy, Konrad Buczek, i podkreślał, że RIO nie miało żadnych uwag do sprawozdania.

Podczas głosowania, co nie zdarza się często, wszyscy radni jednomyślnie głosowali za udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli też uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, zmienili status Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, uchwalili Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, a także podjęli uchwały w sprawach: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Prusice, „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prusice na 2013 rok”, przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowej wsi Skokowa, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

Choć na sesji nie było burmistrza Igora Bandrowicza, który był na urlopie, za jednomyślność radnych podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium podziękował Konrad Buczek i wiceburmistrz Kazimiera Rusin.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here