Konsorcjum Alba–Wodnik będzie odbierać śmieci w Zawoni

253

Na ogłoszony w połowie maja przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Zawonia wpłynęła tylko jedna oferta, która przedłożyło konsorcjum firm WPO „Alba” i Wodnik. Oferta okazała się dla gminy bardzo atrakcyjna, ponieważ oczekiwana zapłata dla firmy lub firm wywożących śmieci nie przekroczyła pułapu zarezerwowanego w budżecie gminy (ok. 800 tys. zł). Konsorcjum będzie świadczyć usługi na rzecz gminy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i pobierze za to 751 tys. zł brutto (wraz z 8 proc. podatku VAT).

Przetarg rozstrzygała powołana przez wójta Roberta Borczyka trzyosobowa komisja konkursowa. Jego korzystny rezultat być może umożliwi radnym skorygowanie i obniżenie podatku śmieciowego nałożonego na mieszkańców gminy w wysokości 15 zł od osoby miesięcznie w przypadku zrezygnowania z segregacji lub 10 zł w przypadku zadeklarowania sortowania śmieci na: papier, plastik i szkło. Jak dotąd deklaracje, w których mieszkańcy opowiadają się za segregacją lub przeciw niej złożyło w gminie nieco ponad 60 proc. właścicieli nieruchomości.

Ogłoszenie przetargu było konieczne ze względu na wejście w życie, począwszy od 1 lipca nowej ustawy śmieciowej, na mocy której właścicielem wszystkich odpadów produkowanych przez mieszkańców staje się gmina. Zawonia jest pierwszą gminą w powiecie trzebnickim która ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na odbiór odpadów komunalnych i znalazła się w ekskluzywnym gronie zaledwie 20 proc. wszystkich polskich gmin, które procedurę przetargową mają już za sobą.

Przedmiotem zamówienia był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, a więc w 28 miejscowościach.  Odpady powinny ponadto zostać przygotowane do ponownego użycia i odzysku. Zgodnie z zapisami specyfikacji przetargowej śmieci będą odbierane raz w miesiącu, przy czym gmina utrzyma obowiązujący dotąd system zbierania odpadów – plastików i szkła – do wielkich kontenerów w kształcie igloo, które rozstawione są we wszystkich wsiach, osadach i przysiółkach, w ilości co najmniej 2 sztuk. Sposób odbioru papieru nie został jeszcze uzgodniony, ale prawdopodobnie będzie on odbierany w podobny sposób jak plastik i szkło.

Zgodnie z zapisami uchwały śmieciowej uchwalonej pod koniec ubiegłego roku przez Radę Gminy Zawonia każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości powinien postawić na swojej posesji kompostownik, na którym utylizowane powinny być odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) oraz odpady kuchenne (np. obierki po ziemniakach lub owocach i warzywach). Pozostałe śmieci podzielone zostaną na trzy grupy: szkło i plastik trafią do zielonych i żółtych pojemników typu igloo ustawionych w danej miejscowości, odpady suche zmieszane, takie jak metalowe nakrętki lub opakowania po jogurtach, podlegać będą dalszemu recyklingowi, natomiast odpady mokre zmieszane (inaczej mówiąc niemożliwe do dalszego sortowania odpady kuchenne) trafią do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Rudnej. Istnieje spora szansa, że przez najbliższych 10 lat część odpadów mokrych zmieszanych składowana będzie na terenie gminnego wysypiska w Skotnikach/Tarnowcu (jedna z 6 rezerwowych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w tej części województwa). Warto przypomnieć, że zgodnie z zapisami nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego konsorcjum Alba–Wodnik ma obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania na wydzielonych wysypiskach śmieci. Co ciekawe, to samo konsorcjum wygrało przetarg na odbiór śmieci w sąsiedniej gminie Krośnice (powiat milicki), gdzie za usługę śmieciową otrzyma w przeciągu półtorej roku 764 tys. złotych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here