Powołano Radę Programową GOK w Zawoni

979

O sensie powołania Rady Programowej GOK w Zawoni szeroko rozwodził się na posiedzeniu komisji budżetowej wójt gminy Robert Borczyk. Podkreślał, że w dynamicznie rozwijającej się gminie, jaką jest niewątpliwie Zawonia, musi się znaleźć miejsce na nowe przedsięwzięcia kulturalne, aktywizujące lokalną społeczność. Pierwszym krokiem ku zmianie w postrzeganiu kultury jest program rewitalizacji, remontów lub budowy świetlic wiejskich oraz powołanie do życia kilku stowarzyszeń promujących poszczególne miejscowości, jak i całą gminę. Teraz przyszedł czas na wysłuchanie rad ludzi szczególnie zasłużonych na polu kultury, twórców i artystów. – Szukamy pomysłu na kulturę. Powołamy do życia Radę Programową GOK, której działalność zostanie zainaugurowana na sobotnim koncercie w dawnym kościele ewangelickim w Zawoni. Kadencja rady trwać będzie 5 lat, a chcemy ściągnąć do niej ludzi znanych z zaangażowania w życie kulturalne gminy, ludzi, których znamy – przekonywał radnych wójt gminy.

Projekt uchwały, przyjętej ostatecznie na uroczystej sesji w sobotę 25 maja, zawierał rekomendacje dla 7 osób, które zajmować się będą organizacją i prowadzeniem przedsięwzięć kulturalnych. Do Rady Programowej GOK w Zawoni weszli więc: Bożena Cieleń, reprezentująca sołectwo Czeszów, współzałożycielka zespołu ludowego AleBabki i liderka stowarzyszenia Pro Futuro, Grzegorz Derela ze Skotnik, rzutki przedsiębiorca, który zająć się ma koordynacją spraw organizacyjnych i finansowych, Joanna Dębska z sołectwa Kałowice, która zajmować się będzie koordynacją spraw z zakresu ochrony tradycji kultury regionalnej i współpracy ze stowarzyszeniami i Ryszard Gil, którego głównym zadaniem, oprócz osobistego doradztwa wójtowi, będzie stworzenie na bazie b. kościoła ewangelickiego w Zawoni nowoczesnego ośrodka kultury pod nazwą „Świątynia artystów”. Ryszard Gil pracował m.in. dla ONZ oraz w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jest autorem licznych książek i publikacji poświęconych funkcjonowaniu kultury w gospodarce rynkowej. Skład rady uzupełniają ponadto: Anna Maria Koch, która zajmie się promocją marki Zawonia oraz kampaniami reklamowymi i pozyskiwaniem klientów Mirosław Koch, artysta fotografik, współpracownik podziemnej wrocławskiej grupy Raj Kormorany, prowadzący obecnie warsztaty fotograficzne w GOK Zawonia, który sprawował będzie pieczę nad „kulturą wysoką” oraz Barbara Mokrzycka, która zajmie się koordynacją edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Radni przyjęli również jednogłośnie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Władze gminy wdrażając tę uchwałę w życie zamierzają zrealizować 5 tzw. celów operacyjnych. Po pierwsze, zamierzają wspierać rodziny, w których stosowana jest przemoc, np. poprzez pomoc rzeczową. Po wtóre, dążyć się będzie do podnoszenia świadomości mieszkańców gminy  na temat przyczyn i skutków przemocy domowej. Po trzecie, zapewnić należy większą efektywność działań i współpracę różnych instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Zamierza się również opracować i zrealizować programy ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Temu celowi ma służyć stworzenie tzw. mieszkania alarmowego, gdzie ofiary przemocy domowej będą mogły przez 2–3 dni korzystać z pomocy doraźnej gminy przed wyjaśnieniem przyczyn i ewentualnym ukaraniem sprawców przemocy domowej. Cel ostatni to stałe monitorowanie sytuacji w zakresie przemocy w rodzinie na terenie gminy. Program realizowany będzie za pomocą środków zarezerwowanych w budżecie gminy, budżecie państwa, państwowych funduszach celowych oraz z wykorzystaniem funduszy unijnych i np. darowizn od obywateli.

Wszystko idzie ku dobremu

Zawońscy radni przyjęli również projekt uchwały ws. zmian w tegorocznym budżecie. Zaakceptowano wzrost dochodów o 47 tys. zł, które wpłynęły z budżetu państwa. W tej kwocie 16,2 tys. zł stanowią środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze dla osób najbardziej potrzebujących, natomiast 31,7 tys. zł to dotacja na dokończenie budowy placów zabaw m.in. w Czeszowie i Niedarach. W wyniku tych zmian planowane dochody gminy Zawonia wyniosą 16,7 mln złotych.

Jeżeli chodzi o wydatki, to wyniosą one po zmianach 17,01 mln zł. Zmiana dotyczy kwoty 54,2 tys. zł, która zostanie wydana m.in. na gospodarkę mieszkaniową (16 tys. zł), zakup umundurowania dla OSP Zawonia (4,4 tys. zł), zasiłki z pomocy społecznej (16,1 tys. zł) oraz dokończenie budowy boiska w Pęciszowie (2 tys. zł). Jasny wykład skarbnik gminy spotkał się z głośnym uznaniem opozycyjnego radnego Piotra Gruceli, co przewodniczący komisji Henryk Adamus skwitował ze śmiechem słowami: – Wszystko idzie ku dobremu.

Nie były to zresztą jedyne dobre informacje. Wójt Borczyk pochwalił się, że Zawonia znalazła się wśród 18 dolnośląskich gmin, które wybrano do udzielenia dofinansowania z budżetu województwa w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola Samorządowego w Zawoni. Ponadto gmina otrzymała 26 tys. zł (50 proc. kosztów kwalifikowanych) z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na remonty świetlic w Głuchowie i Pęciszowie.

Wszystkie omówione projekty uchwał, jednogłośnie zaakceptowane przez komisję budżetową, zostały dzień później, w sobotę 25 maja, przyjęte przez wszystkich członków Rady Gminy podczas uroczystej sesji w budynku b. kościoła ewangelickiego w Zawoni.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here